Προαγωγή αειφορικών πολιτικών σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές: η μελέτη περίπτωσης του Ασωπού ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Προαγωγή αειφορικών πολιτικών σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές: η μελέτη περίπτωσης του Ασωπού ποταμού (EL)

Τζαγκαράκη, Ευαγγελία-Ελευθερία - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η έννοια της αειφορίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντική υποβάθμιση, όπως η περιοχή του Ασωπού ποταμού, που θα εξεταστεί στην παρούσα διπλωματική εργασία. Η ρύπανση και η εξάντληση των φυσικών πόρων της περιοχής γίνεται με ρυθμούς που οδηγούν στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα, βλέποντας την καταστροφή των πόρων από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωσή μας, τόσο η αντίληψη όσο και οι σχέσεις του ανθρώπου για το περιβάλλον έχουν εξελιχθεί. Οι ειδικοί όλο και περισσότερο μελετούν το πρόβλημα της υποβάθμισής του και προτείνουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών. Σκοπός λοιπόν σε αυτή τη μελέτη είναι αφενός μεν να μελετήσουμε πως μπορεί να επιτευχθεί μία αειφορική ανάπτυξη μέσα από την συνύπαρξη τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, αλλά και να εξετάσουμε αφετέρου το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό επεξηγηματικό παράγοντα, για την κατανόηση κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Η βασική σύνδεση πηγάζει από την πεποίθηση ότι κοινότητες με ‘ισχυρό’ κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. υψηλή διαπροσωπική και θεσμική εμπιστοσύνη, πυκνά κοινωνικά δίκτυα) τείνουν να δρουν συλλογικά για τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών πόρων. Ας μην ξεχνάμε όμως πως απώτερος σκοπός είναι μέσα από τον συνδυασμό της μελέτης του κοινωνικού κεφαλαίου, που αφορά τη σύσταση και τη δομή της κοινωνίας, αλλά και μέσα από την μελέτη των σχέσεων της κοινωνίας αυτής με τις επιχειρήσεις, να καταλήξουμε στο εάν είναι εφικτό να διαμορφωθούν κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές στην περιοχή του Ασωπού που αντιμετωπίζει εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

masterThesis

Αειφορία (EL)
Επιχειρήσεις (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Κοινωνικό κεφάλαιο (EL)
Environmental policy (EL)
Sustainability (EL)
Περιβάλλον (EL)
Υποβαθμισμένες περιοχές (EL)
Environment (EL)
Degraded areas (EL)
Social capital (EL)


2014


2015-11-20T08:20:09Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.