Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία της Κρήτης: δράσεις, προβληματισμοί, προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία της Κρήτης: δράσεις, προβληματισμοί, προοπτικές (EL)

Χατζάσκου, Ηρώ - Πρόδρομος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη, την έρευνα και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη συμμετοχή των Μουσείων της Κρήτης στην ψηφιακή εποχή, που αφορά την χρήση τόσο των νέων τεχνολογιών που εντάσσονται στο χώρο του Μουσείου και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στα πεδία λειτουργίας των οργανισμών, όσο και για παρουσία και προώθηση των οργανισμών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, η εργασία έχει ως σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την καταγραφή συμπερασμάτων, προβληματισμών αλλά και προτάσεων στο τομέα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από τα Μουσεία.Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μελέτης. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παιδία χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα Μουσεία τόσο στον χώρο του Μουσείου, όσο και στην παρουσία των οργανισμών στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια και τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, ως αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της εργασίας, το οποίο αποτελείται από την επιτόπια και διαδικτυακή έρευνα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα που αφορά στους ιστοτόπους του Μουσειακού δείγματος της έρευνας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, διατυπώνονται συμπεράσματα που αφορούν την συνολική διαδικασία της έρευνας αλλά και προτάσεις που στόχο έχουν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην χρήση νέων τεχνολογιών από τα Μουσεία στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην ψηφιακή εποχή.
This project aims at the study, research and elaboration of the data concerning the participation of the museums of Crete in the digital era, emphasizing in the use of new technologies which are included inside each museum and used not only as tools in the operational fields of the organisms but also for the presentation and forwarding these organisms through Internet. Additionally, this project’s purposes are to extract results, point out conclusions, weaknesses and suggestions about the way the new technologies are being used by the museums.In the first section conclusions coming out of the bibliographic study are presented. More specifically, there is a reference to the way the new technologies are used either inside the rooms of the museums or in the way these museums are presented online.In the second section there can be found all the questionnaires and the data coming out of them, as a result of the research that has been conducted by the research on the spot and research through Internet as well. Moreover, readers will be able to view the analysis concerning the museums’ websites.In the last section conclusions are put forward that have to do with the whole process of the research as well as suggestions targeting in improving the functionality of using new technologies by the museums as they enter the digital era.

masterThesis

study (EL)
Crete (EL)
museums (EL)
νέες τεχνολογίες (EL)
new technologies (EL)
μουσεία (EL)
Κρήτη (EL)
έρευνα (EL)
research (EL)


2015


2015-12-16T15:14:57Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.