Διαμορφώνοντας την «Πολιτιστική Φήμη» (Cultural Reputation): η "Θεματολογία" του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Διαμορφώνοντας την «Πολιτιστική Φήμη» (Cultural Reputation): η "Θεματολογία" του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης (EL)

Ζακάκης, Νικόλαος - Σάββας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

This research is a case study that explores the significance of the brand name and reputation of cultural organizations. All organizations (profitable or not) invest continuously on processes and services that raise the index of corporate reputation. So, the organization acquires a unique identity and enhances its relations with stakeholders. This study deals mainly with the procedures and elements that should be taken into consideration so that the cultural reputation is enhanced. Cultural organizations and especially museums adopt many of the elements of corporate reputation so as to build a unique brand name and identity, differentiating them from the rest. Cultural organizations, though, differ from corporate organizations as the reason for their existence is not only based on the production process and sales, but they also manage, accommodate, generate and highlight culture. Therefore, it is very important to investigate the elements that are needed for a cultural organization to be able to develop its cultural reputation. This case study regarding the new Acropolis museum which opened in June 2009, is conducted so that the elements that contribute to the development of the cultural reputation of an organization are studied. This is a quantitative and empirical research (case study) illustrating all the elements related to the new Acropolis museum (NAM) such as visitation, the museum's press releases, media coverage (mostly newspapers) and business/cultural actions carried out under the NAM during its operation. This case study focuses on developing the reputation of the organization in light of media and specifically newspapers. Furthermore, it attempts to highlight all those actions that a cultural organization develops to increase its reputation and considers whether and how these actions are covered by the media. In conclusion, this study leads to a model which consists of elements (cultural actions) that contribute to the development of the cultural reputation of a cultural organization.
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια μελέτη περίπτωσης που ερευνά τη σημαντικότητα της επωνυμίας και της φήμης των πολιτιστικών οργανισμών. Όλοι οι οργανισμοί, (κερδοσκοπικοί και μη), επενδύουν συνεχώς σε υπηρεσίες και διαδικασίες που ανεβάζουν το δείκτη της εταιρικής τους φήμης. Έτσι, ο οργανισμός αποκτά μια μοναδική ταυτότητα και ενισχύει τις σχέσεις του με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Η μελέτη αυτή κυρίως ασχολείται με τις διαδικασίες και τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανάδειξη της φήμης των πολιτιστικών οργανισμών. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί και κυρίως τα μουσεία υιοθετούν αρκετά από τα στοιχεία της εταιρικής φήμης για να χτίσουν δυνατή επωνυμία και μια μοναδική ταυτότητα, διαφοροποιώντας τα από τα υπόλοιπα. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί , όμως, διαφέρουν από τους εταιρικούς οργανισμούς, καθώς ο λόγος ύπαρξής τους δεν βασίζεται μόνο στην παραγωγική διαδικασία και στις πωλήσεις αλλά διαχειρίζονται, στεγάζουν, παράγουν και αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν και τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσει ένας πολιτιστικός οργανισμός να αναπτύξει την πολιτιστική του φήμη. Για να μελετηθούν τα στοιχεία που συντελούν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής φήμης ενός οργανισμού πραγματοποιείται αυτή η μελέτη περίπτωσης που αφορά το νέο μουσείο της Ακρόπολης (ΝΜΑ) το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για μια εμπειρική έρευνα, (μελέτη περίπτωσης), όπου μελετώνται όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν το ΝΜΑ όπως επισκεψιμότητα, δελτία τύπου του μουσείου, κάλυψη από τα ΜΜΕ, (κυρίως εφημερίδες), αλλά και τις επιχειρηματικές/πολιτιστικές ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει το ΝΜΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της φήμης του οργανισμού υπό το πρίσμα των ΜΜΕ και συγκεκριμένα από τις εφημερίδες. Επίσης, προσπαθεί να αναδείξει όλες εκείνες τις ενέργειες που αναπτύσσει ένας πολιτιστικός οργανισμός για να αυξήσει τη φήμη του και μελετά αν και με ποιο τρόπο καλύπτονται αυτές οι ενέργειες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ). Συμπερασματικά, η διατριβή αυτή καταλήγει σε ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από στοιχεία, (πολιτιστικές ενέργειες), που συντελούν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής φήμης, (cultural reputation), ενός πολιτιστικού οργανισμού.

masterThesis

Εταιρική φήμη (EL)
Νέο μουσείο Ακρόπολης (EL)
Cultural reputation (EL)
Corporate reputation (EL)
Πολιτιστικός οργανισμός (EL)
Ανάλυση περιεχομένου (EL)
Cultural organization (EL)
New Acropolis Museum (EL)
Πολιτιστική φήμη (EL)
Content analysis (EL)


2012


2015-12-16T15:14:59Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.