"Σχεδιασμός και Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής για την προβολή του ελαιολάδου της λέσβου"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

"Σχεδιασμός και Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής για την προβολή του ελαιολάδου της λέσβου" (EL)

Κάιτατζης, Θεοφάνης - Μιλτιάδης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

The focus of this postgraduate thesis is the lesbian olive oil, and its goal is the creation of an internet application through which the key elements regarding lesbian olive oil and its cultural manifestations in the broader territory of Lesvos, will be presented. The thesis integrates a theoretical part which includes two chapters regarding lesbian olive oil and “olive oil culture”, as well as an internet application created with the use of new technologies, entitled “Lesvos and olive oil”. This application aims at serving as a forum for the presentation and promotion of the lesbian olive oil.The first chapter of the theoretical part contains an extended report on the development and expansion of olive oil cultivation in the Mediterranean basin, with a special emphasis on Northern Aegean and Lesvos in particular, and with additional information regarding the integration of the lesbian olive oil in the sectors of health and cosmetology. A special dictionary section describing olive oil- related terms substantiated through the traditional olive cultivation techniques of Lesvos has been integrated in this chapter as well. Moreover, there is a detailed report of facts related to olive oil cultivation in Lesvos, focusing on the production phases and the separate typologies of the produced olive oil. Special attention is given to organic olive oil, PDO (Protected Destination of Origin) and PGI (Protected Geographical Indication) products, and in the identification and description of the basic characteristics and factors which have an effect on the quality differentiations of olive oil. Additionally, the current legislation governing the production and standardization of olive oil is reported, while specific reference to the presentation, promotion and marketing of lesbian olive oil is made.Finally, there is a detailed description of the olive oil products, such as pomace, soap and olive stone. The purpose of this thesis, the objectives , the research hypotheses, as well as the methodology used for the development of the web application, along with the research conducted in other relevant webpages, are described in the second chapter. The second part of this research paper is the actual website created for the presentation and promotion of the lesbian olive oil named “Lesvos and Olive oil”. Through this application the visitor of the webpage can access information regarding lesbian olive oil and olive oil culture. The visitor can furthermore follow suggested hyperlinks in order to access related articles and webpages to gain additional information. At the final part of the paper resulting conclusions are reported and suggestions on future lesbian olive oil research are made.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται το θέμα του λεσβιακού ελαιολάδου και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας θα προβάλλονται τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν το λεσβιακό ελαιόλαδο και τον πολιτισμό του λαδιού στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου.Αποτελείται από το θεωρητικό μέρος , (κεφ. 1ο ), στο οποίο αναφέρονται τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με το ελαιόλαδο της Λέσβου, και από το μέρος του σχεδιασμού και υλοποίησης της διαδικτυακής εφαρμογής με τίτλο: «Λέσβος και Ελαιόλαδο», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα προβολής και προώθησης του ελαιολάδου που παράγεται στη Λέσβο.Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται μια εκτενής αναφορά στην ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου με εστίαση στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο, με εκτεταμένες αναφορές στον πολιτισμό του λαδιού και ειδικότερα στους τομείς της διατροφής της υγείας και κοσμετολογίας. Ειδική ενότητα αποτελεί το λεξιλόγιο του λαδιού που στοιχειοθετείται στη βάση των όρων και του λεξιλογίου της ελαιοκομίας στη Λέσβο. Επίσης καταγράφονται τα δεδομένα που αφορούν την παραγωγή ελαιολάδου στη Λέσβο και αφορούν τα στάδια παραγωγής, και τις κατηγορίες του παραγόμενου ελαιολάδου. Ειδική αναφορά γίνεται για το βιολογικό ελαιόλαδο και τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε, εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα καθώς και τα στοιχεία που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του, επιπλέον αναφέρεται η νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και τυποποίηση του και γίνεται ειδική μνεία στην προβολή και προώθηση του Λεσβιακού ελαιολάδου. Τέλος ειδική αναφορά γίνεται και για τα παράγωγα του ελαιολάδου, πυρηνέλαιο, σαπούνι και πυρηνόξυλο.Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα οι επιμέρους στόχοι και ο σκοπός της διατριβής, περιγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης της διαδικτυακής εφαρμογής και καταγράφεται και αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ανάλογους διαδικτυακούς τόπους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τον διαδικτυακό τόπο προβολής του Λεσβιακού ελαιολάδου με την ονομασία «Λέσβος και Ελαιόλαδο». Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν το Λεσβιακό ελαιόλαδο και τον συνακόλουθο πολιτισμό του λαδιού. Επίσης υπάρχει πρόσβαση με τη βοήθεια υπερσυνδέσμων σε σχετικά άρθρα που παραθέτονται για περισσότερες πληροφορίες.Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διατριβή και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο θέμα του Λεσβιακού ελαιολάδου.

masterThesis

Λεξιλόγιο λαδιού (EL)
Βιολογική καλλιέργεια (EL)
Ελιά (EL)
Ιστοσελίδα (EL)
Olives (EL)
Oliveoil (EL)
Ελαιόλαδο (EL)


2012


2015-12-16T15:15:01Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.