Παραγωγή ερωτήσεων αξιολόγησης από Βάσεις Γνώσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Παραγωγή ερωτήσεων αξιολόγησης από Βάσεις Γνώσης (EL)

Χατζηγιαννάκου, Μαρία

aegean

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη και η παρουσίαση μεθοδολογιών για την αυτόματη παραγωγή ερωτήσεων αξιολόγησης. Αρχικά, έγινε μία εισαγωγή στις έννοιες της αναπαράστασης Γνώσης, του Σημασιολογικού Ιστού, των Περιγραφικών Λογικών και των Οντολογιών. Στη συνέχεια, έγινε μελέτη ήδη υπαρχουσών μεθοδολογιών για τη δημιουργία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων τύπου “Σωστό-Λάθος”. Επιπλέον, έγινε λόγος και για το βαθμό δυσκολίας του περιεχομένου των ερωτήσεων αξιολόγησης και μελετήθηκαν προτάσεις για τον υπολογισμό του. Τέλος έγιναν κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε μελλοντική εργασία.

masterThesis

Difficulty of test questions (EL)
Σημασιολογικός Ιστός (EL)
Οντολογίες (EL)
Multiple-choice questions (EL)
Αυτόματη παραγωγή ερωτήσεων (EL)
Description Logics (EL)


2017-10-13


2017-11-06T12:32:28Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.