Συγκριτική ανάλυση λειτουργικότητας microsoft dynamics nav 2009 και singular logic erp συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Συγκριτική ανάλυση λειτουργικότητας microsoft dynamics nav 2009 και singular logic erp συστημάτων (EL)

Κλιάφας, Θωμάς
Χαρίτου, Κυριακή

aegean

Στη σημερινή εποχή όπου οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, των οποίων οι ανάγκες για αυτοματοποιημένες λειτουργίες αυξάνονται ραγδαία, τη λύση έχουν δώσει τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Η ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων έχει συμβάλει καταλυτικά στην οργάνωση και την απόδοση τους καθώς και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο λόγω των διαφορετικών αναγκών της κάθε επιχείρησης, προκύπτει το ζήτημα της καταλληλόλητας ενός τέτοιου συστήματος για την κάλυψη των αναγκών μίας επιχείρησης. Έτσι οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη μία σειρά από παραμέτρους προκειμένου να προβούν στη σωστή επιλογή του ERP που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Microsoft Dynamics Navision και Business ERP της Singular Logic. Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από την παρουσίαση βασικών λειτουργιών ορισμένων υποσυστημάτων των δύο λογισμικών, η σύγκριση μεταξύ τους στις ίδιες λειτουργίες και η εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και η καταγραφή πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του κάθε πληροφοριακού συστήματος σε κάθε λειτουργία που υλοποιήθηκε. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων που οδήγησαν στη δημιουργία των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της πληροφορίας και πως καταλήγουμε στα πληροφοριακά συστήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μία ιστορική αναδρομή των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών συστημάτων και αποτυπώνονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά όπως η δομή τους και η αρχιτεκτονική τους. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η παραμετροποίηση των υποσυστημάτων και η υλοποίηση σεναρίων που αφορούν τα υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης, των προμηθειών και των αποθηκών. Στο τέλος γίνεται σύγκριση των δύο Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών συστημάτων και καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

masterThesis

ERP (EL)
Πληροφοριακά (EL)
Dynamics Navision 2009 (EL)
Διαχείρισης (EL)
Comperative (EL)
Systems (EL)
Functional (EL)
SingularLogic (EL)
Ολοκληρωμένα (EL)
Συγκριτική (EL)
Επιχείρησης (EL)
Συστήματα (EL)
Πόρων (EL)
Analysis (EL)
Ανάλυση (EL)
Microsoft (EL)


2017-03-17


2017-12-22T07:43:14Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.