Η τυραννίδα ως αντιπαράδειγμα και η παραγωγή ταυτοτήτων στην αρχαία Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The tyranny as counterexample and the production of identities in ancient Athens (EL)
Η τυραννίδα ως αντιπαράδειγμα και η παραγωγή ταυτοτήτων στην αρχαία Αθήνα (EL)

Αρκουμάνης, Γρηγόρης

aegean

The thematic underpinning of this thesis is to develop an understanding and clarification of the socio-political situation of the archaic era which was deeply entrenched by political and social realignments and came to be known in the bibliography as the era of tyrants. The research was a product of bibliographical consideration with the aim of approaching the case of tyranny that occupied and still significantly occupies researchers of ancient political thought. The crucial component of this effort was to attempt to bring to light a dark epoch and to extrapolate the link between ancient tyrannical regimes with the newborn Athenian democracy within the framework of ethical and social conditions into which they were born. Questions about the real nature of the tyrannical regime are the basic tenets to the pursuit and reconstruction of the image of this political regime which itself was born at the end of the archaic era and led to new political constructions in the context of the classical era. The thesis is based on a chronological period from the first tyrannical revolution of Cypselos in the city of Corinth until the persecution of Hippias, the tyrant of Athens, and to the ensuing political changes made by Clisthenes of Alcmeonids. In the framework of these socio-political changes of the classical era there were acts which had as their target the construction of new political identities which used the tyrannical pattern of the archaic era as the chief political alterity in the city which bore democracy, the city of Athens.
Ως θεματικός άξονας αυτής της εργασίας ορίζεται η προσπάθεια κατανόησης και επεξήγησης της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης των αρχαϊκών χρόνων η οποία περιχαράχθηκε βαθιά από πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις και έμελλε να γίνει γνωστή βιβλιογραφικά ως η εποχή των τυράννων. Η έρευνα ήταν προϊόν βιβλιογραφικής μελέτης με στόχο την προσέγγιση του ζητήματος της τυραννίδας το οποίο απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους ερευνητές της αρχαίας πολιτικής σκέψης. Το κύριο ζήτημα αυτής της προσπάθειας φιλοδοξεί να φωτίσει μία εποχή σκοτεινή και να ορίσει τη σύνδεση μεταξύ αρχαϊκών τυραννικών καθεστώτων με την νεότευκτη Αθηναϊκή Δημοκρατία στο πλαίσιο των ηθικών και κοινωνικών συνθηκών οι οποίες τις γέννησαν. Ζητήματα όπως αυτό της πρόσληψης του τυράννου και η πραγματική φύση του τυραννικού καθεστώτος είναι οι βασικές γραμμές αναζήτησης και ανασυγκρότησης της εικόνας του πολιτικού αυτού μορφώματος το οποίο γεννήθηκε στο τέλος της αρχαϊκής εποχής και οδήγησε σε νέες πολιτικές κατασκευές στα πλαίσια της κλασικής εποχής. Η εργασία περιορίζεται χρονικά σε ένα διάστημα, από την πρώτη τυραννική επανάσταση του Κύψελου στην πόλη της Κορίνθου έως και την εκδίωξη του Ιππία τυράννου των Αθηναίων και τις επακόλουθες πολιτικές μεταβολές από τον Αλκμεωνίδη Κλεισθένη. Στο πλαίσιο αυτών των κοινωνικό πολιτικών μεταβολών των αρχών της κλασικής εποχής εντάσσονται και πρακτικές οι οποίες είχαν ως στόχο την κατασκευή νέων πολιτικών ταυτοτήτων οι οποίες χρησιμοποίησαν εκτενέστατα το τυραννικό πρότυπο των αρχαϊκών χρόνων ως την κατεξοχήν πολιτική ετερότητα στην πόλη που γέννησε την εξουσία του δήμου, στην πόλη των Αθηνών.

masterThesis

αριστοκρατία (EL)
tyranny (EL)
αρχαία Αθήνα (EL)
πολίτευμα (EL)
τυρραννίδα (EL)
ταυτότητα (EL)
aristocracy (EL)
ετερότητα (EL)
democracy (EL)
alterity (EL)
political system (EL)
identity (EL)
ancient Athens (EL)
δημοκρατία (EL)


2018-11-01


2019-06-11T06:19:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.