Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Sharepass
Εφαρμογή διαμοιρασμού κωδικών (EL)
Password sharing application (EL)

Gkoumas, Michail
Γκούμας, Μιχαήλ

aegean

Η εργασία έχει θέμα τον ασφαλή διαμοιρασμό κωδικών μέσω της δημιουργίας προγράμματος για την παραγωγή κωδικών με την χρήση τετραψήφιων κλειδιών. Σκοπός αυτού είναι να μπορούν δύο ή περισσότερα άτομα να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό χωρίς ποτέ να χρειαστεί να το μοιραστούν ή να το κοινοποιήσουν μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο υπάρχει το αρχείο εγκατάστασης. Αυτό δημιουργήθηκε αφ’ ενός για λόγους ασφαλείας, αφ’ ετέρου για λόγους χρηστικότητας. Η κάθε εγκατάσταση του προγράμματος απαιτεί την χρήση μιας φράσης ασφαλείας κάνοντας έτσι μοναδικό τον αλγόριθμο που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση. Με αυτό τον τρόπο ασφαλίζεται το αποτέλεσμα από κακόβουλη διαρροή του αλγόριθμου, είναι δυνατή η αλλαγή του σε περιπτώσεις παραβίασης ασφαλείας αλλά και δίνεται η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές ομάδες χρηστών. Το δεύτερο μέρος είναι το κυρίως αρχείο και η παραγωγή του κωδικού. Κατά την διαδικασία αυτή θα πρέπει οι χρήστες να μοιραστούν ένα τετραψήφιο κλειδί χωρίς όμως αυτό να έχει επίδραση στην ακεραιότητα της διαδικασίας ή του κωδικού, καθώς χωρίς την σωστή εγκατάσταση του αρχείου δεν μπορεί να γίνει αντιστροφή της διαδικασίας. Μετά την εισαγωγή του κλειδιού, το πρόγραμμα επιστρέφει τον παραχθέν κωδικό καθώς και ένα τετραψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης προκειμένου επιβεβαιωθεί η ορθότητα της διαδικασίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα, οι τεχνικές αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον περιλαμβάνονται και αναλύονται οι αλγόριθμοι των προγραμμάτων.
This thesis is about an application to produce passwords with the use of four-digit keys. Its purpose is that two or more persons can know and use the same password without ever sharing it in any way. The production of the password is divided in two sections. The first section there is the installation file. This was created for security but also for usability reasons. The installation requires the use of a pass phrase making the algorithm installed unique every time. That way the security of the procedure is secured from malicious use, the change to the installed program is possible in case of security breach but also it is possible to use the application in different instances for different person groups. The second part is the main file and the password production. To do so the users must share a four digit key. The sharing of this key is not of any importance as far as security is concerned because, without the proper installation of the application there is not the possibility of reversing the proses and exposing the password. After the key is inserted the application returns the password with a four digit check key. That way the validity of the procedure can be confirmed. In this thesis every program, technique and tool used are presented. Also, the algorithms are included and explained in detail.

masterThesis

password (EL)
security (EL)
application (EL)
ασφάλεια (EL)
εφαρμογή (EL)
κωδικοί (EL)
διαμοιρασμός (EL)
sharing (EL)
αλγόριθμος (EL)
algorithm (EL)


2019-04-07


2020-04-06T06:37:22Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.