Μετασχηματίζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» σε μια διαλογική και συμμετοχική διαδικασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Μετασχηματίζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» σε μια διαλογική και συμμετοχική διαδικασία (EL)
“Citizenship Education” instruction into a dialogic and participatory process (EN)

Σιδηροπούλου, Συμέλα
Αυγητίδου, Σοφία

Το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στο Λύκειο στοχεύει στην εκμάθηση πρακτικών που καθιστούν τους νέους περισσότερο ικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή (Birzea, 2000) και όχι στην απλή μετάδοση γνώσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα αλλά και τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που αξιοποίησε τις προτάσεις τους για το μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών και τη συμμετοχή τους στην συν-διαμόρφωση του μαθήματος. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, υιοθετήθηκε η συνεργατική έρευνα-δράση. Το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας-δράσης ήταν πώς οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εμπλακούν ενεργά στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας ασκώντας έτσι έμπρακτα το ρόλο τους ως δημοκρατικών πολιτών. Η έρευνα-δράση διήρκεσε επτά μήνες. Τεχνικές έρευνας αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές/μαθήτριες στην αρχή και στο τέλος της έρευνας-δράσης, η κλείδα παρατήρησης από κριτική φίλη, το αναστοχαστικό ημερολόγιο της εκπαιδευτικού και οι αναστοχαστικοί διάλογοι με την διευκολύντρια της έρευνας-δράσης. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η εμπειρία των μαθητών/μαθητριών και της εκπαιδευτικού μετασχηματίστηκε κατά τη διδασκαλία, μέσω της συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πράξης από όλους τους συμμετέχοντες. (EL)
Citizenship Education, as a teaching subject in the Senior High School curriculum, aims to teach practices that enhance young people’s abilities to participate actively in the democratic life (Birzea, 2000) rather than simply transfer knowledge. The purpose of the present study is to investigate the factors that influence students' participation in the lesson of Citizenship Education and show the results of an educational intervention that utilized pupils’ proposals to transform educational practice and their participation in co-shaping its course. The research question of this action research was how to engage pupils actively in the formation of the content and educational process of the school subject Citizenship Education and thus practice their role as democratic citizens in action. A seven month collaborative action-research was selected to accomplish the study’s goals. Research techniques were comprised of a student questionnaire, administered at the beginning and at the end of the action research, an observation protocol completed by a critical friend, the teacher's reflective diary and the reflective dialogues with the facilitator. The results show that both students' and teacher's experience was transformed during the lesson of Citizenship Education through the co-formation of educational practice by all participants. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έρευνα - Δράση (EL)
action research (EN)

διδακτικός μετασχηματισμός (EL)
Διδασκαλία και Μάθηση (EL)
έρευνα-δράση (EL)
δημοκρατικές εκπαιδευτικές πρακτικές (EL)
Λύκειο (EL)
Πολιτική Παιδεία (EL)
συμμετοχή (EL)
participation (EN)
Citizenship Education (EN)
Senior High School (EN)
Teaching and Learning (EN)
democratic educational practices (EN)
action-research (EN)
transformation of teaching (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2021-07-24


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2021); 161-180 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 10 No. 1 (2021); 161-180 (EN)

Copyright (c) 2021 Συμέλα Σιδηροπούλου, Σοφία Αυγητίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.