Ηλεκτρονική επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Ηλεκτρονική επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19 (EL)
E-communication between school and family during COVID-19 pandemic (EN)

Κεσσοπούλου, Μαρία
Τσιμπιδάκη, Ασημίνα

Η πανδημία COVID-19 συνιστά μία πρωτόγνωρη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο με πολλαπλές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Μία επίδραση της πανδημίας αφορά και στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, η οποία μετατράπηκε σε ηλεκτρονική. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αποτυπώνεται από τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, εξέτασε: α) τα ηλεκτρονικά μέσα που υιοθετήθηκαν, β) τη θεματολογία της επικοινωνίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο, γ) την αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δ) τον ρόλο της αστικότητας της περιοχής του σχολείου, και ε) την ύπαρξη ή μη διαφορών με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και τον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι διευθυντές/ντριες (σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής). Η μελέτη συνιστά μία ποσοτική έρευνα. Το δείγμα ήταν 62 διευθυντές/ντριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (65,7% άντρες και 32,3% γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 53,2 έτη). Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε ποσοτικές μεθόδους. Η έρευνα ανέδειξε ότι η πανδημία COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, η οποία διακρίνεται για μία μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών μέσων και πρακτικών. Τα θέματα της επικοινωνίας έχουν αναδιαμορφωθεί και επηρεαστεί από την κατάσταση κρίσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία κυριάρχησε στη θεματολογία της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας. Η στάση της οικογένειας και των μαθητών/τριών απέναντι στην ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως αξιολογήθηκε από τους/τις διευθυντές/ντριες, ήταν κυρίως θετική. Η αστικότητα της περιοχής του σχολείου καθόρισαν τα μέσα και τις πρακτικές της επικοινωνίας. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των διευθυντών/ντριών με βάση το φύλο, την ηλικία και τον τύπο σχολείου που υπηρετούν (σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής). Η έρευνα προτείνει ότι η πανδημία COVID-19 επέφερε ποικίλες αλλαγές στην επικοινωνία σχολείων δευτεροβάθμιας και οικογένειας.  (EL)
The COVID-19 pandemic is an unprecedented global condition with multiple effects in all areas of human life. The effects of the pandemic also concern school and family communication, which has been transformed into an electronic one. This paper deals with school-family communication during the COVID-19 pandemic in secondary education, as captured by school principals. In particular, it examines: a) the electronic media adopted, b) the topics of communication during the period of the COVID-19 pandemic in relation to the previous time period, c) the evaluation of the way of conducting the electronic school-family communication, d) the urbanism of the school area in the communication, and e) if there are differences based on the demographics of the sample and the type of school served by the principals (general and special education schools). The study is quantitative research. The sample was 62 secondary school principals (65.7% men and 32.3% women, with an average age of 53.2 years). A self-report questionnaire was provided for data collection. Data analysis was based on quantitative methods. The research showed that the COVID-19 pandemic brought about significant changes in school-family communication, which is distinguished by a wide variety of electronic media and practices. Communication issues have been reshaped and affected by the crisis situation. Distance learning dominates the subject of school and family communication. The attitude of the family and the students towards electronic communication, as evaluated by the principals, was mainly positive. The urbanism of the school area determined the means and the ways of communication. Finally, no statistically significant differences were observed in the responses of principals based on gender, age, and type of school they serve (general and special education schools). Research suggests that the COVID-19 pandemic brought about a variety of changes in communication between secondary schools and family. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποσοτική έρευνα (EL)
quantitative research (EN)

COVID-19 (EL)
διευθυντές/ντριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
ηλεκτρονική επικοινωνία (EL)
Ηλεκτρονική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας (EL)
σχολείο (EL)
οικογένεια (EL)
COVID-19 (EN)
heads of secondary education (EN)
school (EN)
e-communication (EN)
family (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2021-07-17


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2021); 137-160 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 10 No. 1 (2021); 137-160 (EN)

Copyright (c) 2021 Μαρία Κεσσοπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.