Ακαδημαϊκή αναβλητικότητα προπτυχιακών φοιτητών: η σχέση της με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ακαδημαϊκή κινητοποίηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ακαδημαϊκή αναβλητικότητα προπτυχιακών φοιτητών: η σχέση της με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ακαδημαϊκή κινητοποίηση (EL)
Undergraduate students' academic procrastination: Its relationship with emotional intelligence and academic motivation (EN)

Ξαφάκος, Ευστάθιος
Βάσιου, Αικατερίνη
Καλδή, Σταυρούλα

H ακαδημαϊκή αναβλητικότητα φαίνεται ότι επηρεάζεται και από μη γνωστικούς παράγοντες, όπως οι συναισθηματικές ικανότητες και τα κίνητρα μάθησης. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή αναβλητικότητα, στη συναισθηματική νοημοσύνη και στην ακαδημαϊκή κινητοποίηση. Οι συμμετέχοντες ήταν 108 προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με τις κλίμακες Procrastination Assessment Scale for Students, Wong and Law Emotional Intelligence Scale και Academic Motivation Scale. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν αρνητική σχέση ανάμεσα σε όλες τις ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και στην ακαδημαϊκή αναβλητικότητα και επιπλέον αρνητική σχέση ανάμεσα στην αυτόνομη κινητοποίηση και στην ακαδημαϊκή αναβλητικότητα. Ειδικότερα, η κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού, η χρήση των συναισθημάτων για ενίσχυση της επίδοσης και η εσωτερική ρύθμιση προβλέπουν χαμηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής αναβλητικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτόνομης κινητοποίησης στην ακαδημαϊκή αναβλητικότητα και θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστημιακά τμήματα οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και στην ανάδειξη του αντικειμένου σπουδών από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, ώστε να ενισχυθούν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. (EL)
Academic procrastination although is mainly affected by cognitive factors seems to be also affected by other factors such as cognitive-emotional abilities and motivation for learning. The aim of the study was to investigate the relationship between academic procrastination and emotional intelligence and academic motivation. Participants were 108 Greek undergraduates of the Department of Primary Education from University of Western Macedonia. They completed a questionnaire consisted of the Procrastination Assessment Scale for Students, Wong and Law Emotional Intelligence Scale and Academic Motivation Scale. The results showed a negative relationship between emotional intelligence abilities and academic procrastination and a positive relationship between internal regulation and academic procrastination. In addition, self-emotion appraisal, use of emotion and internal regulation predict lower levels of academic procrastination. In general, the results support the beneficial effects of emotional intelligence and autonomous motivation on academic procrastination and they could contribute to the way university departments organize their curricula as well as to the role of university teachers in highlighting the subject of study, in order to reinforce students’ academic achievement. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συναισθηματική νοημοσύνη (EL)
προπτυχιακοί φοιτητές. (EL)
Ακαδημαϊκή αναβλητικότητα (EL)
ακαδημαϊκή κινητοποίηση (EL)
Academic motivation (EN)
undergraduate students. (EN)
emotional intelligence (EN)
academic procrastination (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2022-04-02


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 11 Αρ. 1 (2022); 42-63 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 11 No. 1 (2022); 42-63 (EN)

Copyright (c) 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΔΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΞΑΦΑΚΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.