Θεσμοί και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: η περίπτωση του χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Θεσμοί και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: η περίπτωση του χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας (EL)
Institutions and reforms in Greece: the case of higher education and research (EN)

Χρυσομαλλίδης, Χαράλαμπος

Η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα συγκροτούν δυνητικά έναν χώρο πολιτικής, καθώς αποτελούν βασικό μέρος του λεγόμενου «τριγώνου της γνώσης», παρότι λείπει ακόμα η τυπική μεταξύ τους σύνδεση. Στο άρθρο εξετάζονται οι εξελίξεις στις αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις διερευνώνται τα βασικά στοιχεία κάθε πολιτικής, ο βαθμός εξάρτησης από την «ιστορική τροχιά», οι περιπτώσεις μεταβολής τους, τα αίτια και τα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών. Τέλος γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο δημόσιων πολιτικών, αναλύεται η επίδραση των υπερεθνικών πρωτοβουλιών στην άσκηση εθνικής πολιτικής, χαρακτηρίζεται το είδος των αλλαγών και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά της πολιτικής στον χώρο της «ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας» συναντώνται ευρύτερα στην εγχώρια πολιτική δραστηριότητα. (EL)
Higher education and research constitute a policy area, being part of the so-called 'knowledge triangle', although typical interconnection among them is still missing in Greece. The article analyzes the evolution of the relevant public policies in Greece since the 1980s. The main characteristics of the specific public policies, the power of path dependency, the critical junctures and their causes, as well as the results of these initiatives in both cases are discussed. Finally, we compare their evolution, we analyze the impact of supranational activities and initiatives on national policy, we categorize the type of change and we examine whether or not the characteristics of the 'higher education and research' policy area are unique in the domestic policy arena. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 40 (2013): Αφιέρωμα: Θεσμοί, δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα; 45-69 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 40 (2013): Special Issue: Institutions, public policies and reforms in Greece; 45-69 (EN)

Copyright (c) 2017 Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.