Νέο εργατικό κόμμα και ηθική: Μελέτη πάνω στην ιδεολογική αλλαγή των Βρετανών σοσιαλιστών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Νέο εργατικό κόμμα και ηθική: Μελέτη πάνω στην ιδεολογική αλλαγή των Βρετανών σοσιαλιστών (EL)
The new Labour party and morality:A study of the ideological change of British Socialists (EN)

Καρβούνης, Αντώνης

Το ζήτημα της ιδεολογίας προσεγγίζεται κοινώς με τη διάκριση που επιχειρείται μεταξύ «λειτουργικών» πολιτικών και των ηθικών θεμελίων τους. Ο ηθικός πυρήνας τους θεωρείται σταθερός καθώς οι πολιτικές που προορίζονται να υλοποιήσουν το εννοιολογικό του περιεχόμενο υπόκεινται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το παρόν άρθρο, επικεντρώνοντας το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην περίπτωση του βρετανικού Νέου Εργατικού Κόμματος, υποθέτει ότι οι αλλαγές σε επίπεδο πολιτικών επιφέρουν μεταβολές και στο επίπεδο των ηθικών αρχών - η σχέση μεταξύ των δύο είναι αμοιβαία, και όχι ιεραρχική. Η αντίδραση του Νέου Εργατικού Κόμματος σε τρία πολιτικά προβλήματα -πληθωρισμό, φτώχεια, και νέες προσδοκίες της εργατικής τάξης- οδήγησε σε αλλαγή στη σοσιαλιστική ηθική του, και, πιο συγκεκριμένα, στις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινότητας και της ιδιότητας του πολίτη. (EL)
A common view of ideologies distinguishes between their operative policies and ethical foundations. The ethical foundations are protected: they remain stable while the policies are subject to the flux of changing circumstances. This paper uses a study of New Labour to suggest, on the contrary, that changes in policy entails changes in ethical principles - the relationship between the two is reciprocal, not hierarchical. New Labour’s response to three policy problems is considered with each response being shown to have led to changes in the socialist ethic. The responses to inflation, the underclass, and new working-class aspirations entailed respectively changes in the ideals of social justice, citizenship, and community. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-23


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 18 (2001); 71-96 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 18 (2001); 71-96 (EN)

Copyright (c) 2017 Αντώνης Καρβούνης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.