Κατασκευάζοντας την (παγκόσμια) πολιτική: Ο ρόλος και η λειτουργία των επιστημονικών κοινοτήτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κατασκευάζοντας την (παγκόσμια) πολιτική: Ο ρόλος και η λειτουργία των επιστημονικών κοινοτήτων (EL)
Constructing (world) politics: The role and function of epistemic communities (EN)

Αντωνιάδης, Ανδρεας

Το άρθρο αυτό, χρησιμοποιώντας τις θεωρίες του κονστρουκτιβισμού και της συμβολικής διαντίδρασης, αφορά το ρόλο των επιστημονικών κοινοτήτων στην κατασκευή της πραγματικότητας της παγκόσμιας πολιτικής. Οι επιστημονικές κοινότητες, ασκώντας «εξουσιαστική αρμοδιότητα» όσον αφορά τη γνώση, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στο «παιχνίδι» των διαντιδράσεων που αναπαράγουν τις διυποκειμενικές νοητικές κατασκευές πάνω στις οποίες βασίζεται η πραγματικότητα της παγκόσμιας πολιτικής. Ωστόσο, οι επιστημονικές κοινότητες δεν συγκροτούν ενιαία ελίτ γνώσης· συνίστανται σε πληθώρα ανταγωνιστικών κοινοτήτων σκέψεως, με διαφορετικές αξίες. Για την ανάλυση της θέσης αυτής διακρίνονται δύο τύποι επιστημονικών κοινοτήτων, ένας ολιστικός και ένας ad hoc, καθώς και δύο επίπεδα δράσης τους, ένα νοητικό και ένα πρακτικό. Τέλος, αναφορά γίνεται στη σχέση των επιστημονικών κοινοτήτων με την πολιτική εξουσία. (EL)
The main claim of this article is that epistemic communities, by controlling knowledge, possess and exercise decisive power in the «interaction game» of the construction of the world politics reality. The logic of this argument is as follows: Social reality is produced and reproduced through social interactions. In this «game» of interactions not all the «players» have the same role and power. As long as reality is mainly knowledge about this reality, those players who posses and control knowledge have a dominant role in the game. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-23


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 18 (2001); 97-126 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 18 (2001); 97-126 (EN)

Copyright (c) 2017 Ανδρεας Αντωνιάδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.