Διεκδικητικό Κίνημα και Πολιτική: Ο ελληνικός συνδικαλισμός πριν από τη δικτατορία (1962-1967)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Διεκδικητικό Κίνημα και Πολιτική: Ο ελληνικός συνδικαλισμός πριν από τη δικτατορία (1962-1967) (EL)
Protest movement and politics: Greek trade unionism before the dictatorship (1962-1967) (EN)

Σεφεριάδης, Σεραφείμ

Το κείμενο αυτό στοχεύει διπλά: αφενός, σε μια καταρχάς συγκριτι- κή-θεωρητική διατύπωση των ευρύτερων ιστορικών-δομικών χαρακτηριστικών και της αναπτυξιακής τροχιάς του ελληνικού εργατικού κινήματος και, αφετέρου, στη διερεννηση της συνεισφοράς τον στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι κατά την κρίσιμη πενταετία πριν από τη δικτατορία. Το άρθρο διατυπώνει τα πρώτα ερευνητικά συμπεράσματα για (α) την εξέλιξη της συνδικαλιστικής αντιπολίτευσης στον εσωτερικό θεσμικό χώρο του κινήματος (β) την αμφίδρομη σχέση που η αντιπολίτευση αυτή είχε με το διεκδικητικό κίνημα και την πολιτική συγκυρία, και (γ) τη σημασία της πολιτικής των εργατικών οργανώσεων καθώς και των πολιτικών κομμάτων με επιρροή στα λαϊκά στρώματα, ως παράγοντα που βοηθά στην ερμηνεία της αδυναμίας του εργατικού κινήματος να προβάλλει ουσιαστική αντίδραση στην επιβολή της δικτατορίας. Το κείμενο τελειώνει με εκτενή βιβλιογραφική αναφορά σε πρόσφατες μελέτες που εννοιολογούν συγκριτικά την επίδραση της δικτατορίας στον ελληνικό συνδικαλισμό. (EL)
Despite the considerable progress made during the last decade, the study of the Greek labor movement is still at its beginnings. Seeking to fill some of the gaps existing in the comparative literature and provoke much needed debate, this paper has two goals. The first part offers a concise comparative formulation of the labor movement’s broad historical-structural characteristics and its developmental trajectory. The second, more extensive part explores the impact of the trade-union movement on political developments during the crucial five-year period preceding the dictatorship. In particular, it deals with: (a) the evolution of the trade-union opposition inside the movement’s internal institutional space; (b) the interrelationship between this opposition on the one hand, and the protest movement and political conjuncture on the other; and (c) the role of labor tactics as a factor which helps explain the inability of the labor movement to prevent the imposition of the dictatorship. Although this is not part of the central argument, the paper ends with an extensive bibliographical note on recent works which have sought to conceptualize the impact of the dictatorship on contemporary unionism (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-28


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 12 (1998); 5-34 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 12 (1998); 5-34 (EN)

Copyright (c) 2017 Σεραφείμ Σεφεριάδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.