Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧειρουργεία μίας ημέρας
One day surgery clinic

Κουτελέκος, Ιωάννης
Αντεριώτη, Παρασκευή

The process in which the patient is admitted to a special nursing unit or hospital to fulfill a particular medical diagnostic or surgical operation and remains there for a short time until full recovery after surgery is defined as one day surgery clinic. Every unit is organized according to the internal regulations of the hospital, within it operates. A critical criterion for safe and efficient operation of day surgery clinic is adequate staff with the appropriate quantitative and qualitative force. The percentage of patients who need to stay in hospital after one day surgery clinic due to surgical intervention or anesthesia complications or social reasons is considered as one of the strongest indicators of quality of care.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Ως χειρουργείο ημέρας ορίζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εισάγεται σε ειδική νοσηλευτική μονάδα ή νοσοκομείο για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης ιατρικής διαγνωστικής ή χειρουργικής πράξης και παραμένει εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα έως την πλήρη ανάνηψη από την επέμβαση. Κάθε χειρουργική μονάδα ημέρας οργανώνεται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του νοσοκομείου, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί. Ένα κρίσιμο κριτήριο για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του χειρουργείου ημέρας είναι η επαρκής στελέχωσή του με το κατάλληλο, ποσοτικά και ποιοτικά, ανθρώπινο δυναμικό. Το ποσοστό ασθενών που χρειάζεται να παραμείνει σε νοσοκομείο μετά από επέμβαση χειρουργείου ημέρας εξαιτίας χειρουργικών ή αναισθησιολογικών επιπλοκών ή για κοινωνικούς λόγους θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Ποιότητα φροντίδας
Ιατρική
Χειρουργική Νοσηλευτική
Benefits
Χειρουργεία μιας ημέρα
Οφέλη
Medicine
**N/A**-Χειρουργική Νοσηλευτική
Οne day surgery clinic
Surgery--Nursing
Quality of care


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-01
2015-04-13T17:20:18Z
2015-04-13

Anterioti , P. and Koutelekos, I. (2015). One day surgery clinic. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 4(1): pp. 38-46

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.