Εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ERP, SCM, CRM & KΜS στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ERP, SCM, CRM & KΜS στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (EL)

Νικοπολίδου, Δέσποινα Ευθ.
Τέγος, Γεώργιος

Οι ΜΜΕ θεωρούνται ως ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια των οικονομιών αλλά και των κοινωνιών, καθώς αποτελούν περισσότερο από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων παγκοσμίως, ενώ παράλληλα  απασχολούν περισσότερο από το 63% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η αριθμητική αυτή υπεροχή δημιουργεί την ανάγκη περεταίρω έρευνας και μελέτης των επιχειρήσεων αυτών σε όλους τους τομείς. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την σχέση των ΜΜΕ με τα πληροφοριακά συστήματα ERP, SCM, CRM & KΜS και κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση των συστημάτων αυτών από τις ΜΜΕ καθώς έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, έλαβε χώρα έρευνα στις ΜΜΕ του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την καταγραφή της σχέσης των επιχειρήσεων με τα ΠΣ και τον εντοπισμό των ωφελειών που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την χρήση τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από την υιοθέτηση τους και τέλος τους λόγους που κάποιες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ΠΣ. (EL)
  Small and medium enterprises are considered to be one of the most important parts of the economies and societies, as they account for more than 90% of all global businesses and more than 63% of the total workforce. This arithmetic superiority creates the need for further research and study of these enterprises in all sectors. This paper discusses the relationship of SMEs with the ERP & CRM information systems and examines whether these systems can be used by SMEs as they are designed to meet the needs of large enterprises. During the elaboration of the present master’s thesis, a survey was carried out on the SMEs of the prefecture of Thessaloniki aiming at recording the enterprises relationship with the IS and identifying the benefits that enterprises derive from their use, the difficulties they encountered in their adoption and finally the reasons why some businesses do not have IS. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Πληροφοριακά Συστήματα (EL)
ERP (EL)
ΠΣ (EL)
KΜS (EL)
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EL)
ΜΜΕ (EL)
SCM (EL)
CRM (EL)
Small and Medium Enterprises (EN)
Information Systems (EN)
SME (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 931-940 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 931-940 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.