Το προσωπικό των Ελληνικών Α.Ε.Ι. την εποχή των μνημονίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Το προσωπικό των Ελληνικών Α.Ε.Ι. την εποχή των μνημονίων (EL)

Παρασκευοπούλου - Κόλλια, Ευφροσύνη-Άλκηστη

Όταν μας ζητήθηκε να συνδράμουμε σε μια συζήτηση που αφορούσε τη διαδραστική σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, σκεφτήκαμε πως θα ήταν σημαίνον να επιχειρήσουμε να αποδώσουμε την εικόνα του επαγγέλματος των μελών Δ.Ε.Π. (Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό) –των λεγόμενων Πανεπιστημιακών- (και όχι μόνο) στην Ελλάδα. Η εικόνα αυτή στηρίζεται στη δική μας εμπειρία την περασμένη δεκαετία και στην επαφή μας με συναδέλφους και μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/ητές και προσπαθήσαμε να την αποδώσουμε με ειλικρίνεια, όσο απλούστερα γίνεται. Εάν κάτι αλλάξει ή έχει ήδη αλλάξει αναφορικά με τους Νόμους ή τις σχετικές εγκυκλίους, που αφορούν το υπό μελέτη ζήτημα, μέχρι να εκδοθεί το κείμενό μας, επιφυλασσόμεθα σε μελλοντική αναφορά.  (EL)
When asked to discuss about the university's interaction with society, we thought it would be important to try to portray the image of the faculty members’ profession (Teaching and Research Staff), and not only them, in Greece. This image is based on our experience over the past decade and on our contact with colleagues and graduate students and we tried to honestly deliver it as simple as possible. If something will change or has already changed in relation to the Laws as regards the issue we discuss in our current text until its publication, we would like to reserve the right to make a future reference. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

προφίλ (EL)
κοινωνική εκτίμηση (EL)
Μέλη Δ.Ε.Π. (EL)
Teaching and Research staff (EN)
social estimation (EN)
profile (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 801-808 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 801-808 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.