Μετρώντας την Αποδοτικότητα των Δημόσιων Γυμνασίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Ευρυτανίας & Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Σχολικό Έτος 2015-16

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Μετρώντας την Αποδοτικότητα των Δημόσιων Γυμνασίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Ευρυτανίας & Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Σχολικό Έτος 2015-16 (EL)

Αργυροπούλου, Ευτυχία
Αργυρόπουλος, Ηλίας
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος

Η εργασία μετρά την αποδοτικότητα, τεχνική και κλίμακας, των Δημόσιων Γυμνασίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Σχολικό έτος 2015-16. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (ΠΑΔ/DEA), με προσανατολισμό  στις εισροές, με 1 εισροή και 2 εκροές. Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης αποκαλύπτουν ότι, για το χρησιμοποιούμενο  συνδυασμό εισροών-εκροών: α. οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας, τεχνικής και κλίμακας,  του συνόλου των Γυμνασίων είναι χαμηλές. Αποκαλύπτουν σημαντική σπατάλη πόρων. β. οι μέσες τιμές των τεχνικών αποδοτικοτήτων των σχολικών μονάδων με σχετικά μεγάλο αριθμό μαθητών είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των σχετικά μικρού αριθμού μαθητών. Αποκαλύπτουν ότι οι δεύτερες να σπαταλούν περισσότερους πόρους. γ. Οι μέσες τιμές των τεχνικών αποδοτικοτήτων των Γυμνασίων με έδρα στις πρωτεύουσες των ΠΕ  είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των υπολοίπων που έχουν έδρα σε άλλες περιοχές, με συνέπεια οι δεύτερες να σπαταλούν περισσότερους πόρους. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τις αποδοτικότητες κλίμακας. Η οικονομετρική ανάλυση βεβαιώνει ότι το μέγεθος και η έδρα της σχολικής μονάδας, έχουν θετική και στατιστικώς σημαντική επίδραση στην τιμή της τεχνικής αποδοτικότητας, υπό την υπόθεση των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας. Τα ευρήματα δύνανται να αποβούν ωφέλιμα στους σχεδιαστές της αρχιτεκτονικής του συστήματος της κατώτερης-υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους λήπτες των αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων. (EL)
This paper evaluates the efficiency, technical and of scaling, of the Public lower secondary schools of the regional units Evritania, Fthiotida and Fokida of the Municipality of Sterea Ellada for the school year 2015-2016. We use the Data Envelopment Analysis (DEA) oriented to the inputs, with one input and two outputs. The results of the empirical analysis reveal that for the used combination of inputs-outputs: a. the mean values of efficiency, technical and scaling for all the lower secondary schools are low, which means serious waste of resources. b. the mean values of the technical efficiency of the school units with a relatively big number of students are higher comparing with the corresponding of the school units with small number of students which reveals that the small units spend more resources. c. the mean values of the technical efficiency of the lower secondary schools located on the capitals of the regions are higher comparing to the corresponding of the rest of the school located to other regions and as a result the second category wastes more resources. The same issues are valid for the scale efficiency. The econometric analysis reassures that the size and the place of the school unit, have positive and statistically significant impact on technical efficiency under the hypothesis of variable returns to scale. The results are useful for the designers of the system of the Secondary Education and for those who decide the allocation of resources. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Γυμνάσια (EL)
Αποδοτικότητα (EL)
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (EL)
Lower Secondary Schools (EN)
Efficiency (EN)
Data Envelopment Analysis (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 217-233 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 217-233 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Ηλίας Αργυρόπουλος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.