Η αξιοποίηση καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, ΣΔΜ, εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima για την προώθηση της δημιουργικότητας μαθητών κι εκπαιδευτών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η αξιοποίηση καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, ΣΔΜ, εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima για την προώθηση της δημιουργικότητας μαθητών κι εκπαιδευτών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση. (EL)

Γαλάνη, Έλενα

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων διαθέσιμων σε ανοιχτή κι ελεύθερη πρόσβαση, για την προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων και του τεχνολογικού γραμματισμού στην γλωσσοδιδασκαλία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξιοποίηση τρισδιάστατων εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima σε συνδυασμό με Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, εφαρμογές και διαδικτυακό κανάλι ώστε να προαχθούν η συμμετοχικότητα, η δημιουργικότητα και η εμπέδωση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Σκοπός της παρουσίασης είναι να επισημάνει χρήσιμα συμπεράσματα με βάση την εμπειρία μου στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και στην εκπαίδευση ξενόγλωσσων Καθηγητών μέσα σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους. Οι καινοτόμες αυτές μέθοδοι χρησιμεύουν ως προς την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των συμμετεχόντων στις Μονάδες Εκπαίδευσης και ΔΒΜ. Μέσω ενός μοντέλου ολιστικής προσέγγισης και μιας διερευνητικής, δραστηριοκεντρικής διαδικασίας εκπαίδευσης, παρέχονται κίνητρα για εμπειρική μάθηση, δημιουργικότητα, κοινωνικοποίηση κι ευκολομνημόνευτα θεματοκεντρικά παραδείγματα στην γλώσσα - στόχο, τόσο σε εξ αποστάσεως προγραμμάτα σπουδών όσο και σε κάθε διά ζώσης διαδικασία μάθησης. (EL)
This paper aims to reflect on the use of modern online tools available in free and open access to facilitate educational goals and technological literacy for flexible blended learning in language teaching. It introduces the use of 3D virtual worlds and educational machinima in combination with a Learning Management System, applications and an online channel to promote participation, creativity, and consolidation in foreign language education. The purpose of the paper is to draw useful conclusions based on my experience as English language educator and trainer of foreign language teachers in 3D virtual worlds. These innovative methods encourage participant efficiency and productivity in homeschooling, Educational Institutions and LLL. Through a holistic approach and an exploratory, active learning process, learners are provided with motivation for empirical learning, opportunities for creativity, socialisation and memorable theme-based examples in the target language, both in distance learning curricula and in the lifelong learning process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

δημιουργικότητα (EL)
3Δ εικονικοί κόσμοι (EL)
εξατομικευμένη & προσωποποιημένη μάθηση (EL)
«αντεστραμμένη» μάθηση (EL)
ευέλικτη συνδυαστική μάθηση (EL)
machinima (EL)
affordances (EN)
3D Virtual worlds (EN)
“flipped” class (EN)
personalised & individualised (EN)
flexible blended learning (EN)
creativity (EN)
machinima (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 108-116 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 108-116 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Έλενα Γαλάνη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.