Κριτική προσέγγιση της συνήθους μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας Σχολικών μονάδων με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Κριτική προσέγγιση της συνήθους μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας Σχολικών μονάδων με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (EL)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ

Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας σχολικών μονάδων, συχνά χρησιμοποιείται  η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυση Δεδομένων (DEA).  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν οι πιθανές αδυναμίες της συνήθους μεθοδολογικής προσέγγισης εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στην Ελλάδα. Η μέθοδο DEA, προϋποθέτει την επιλογή δεικτών εισροών και εκροών που θα διασφαλίσουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες μονάδες.  Συχνά, η επιλογή περιορίζεται σε δείκτες των οποίων υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ενώ σπάνια χρησιμοποιούνται ποιοτικοί δείκτες που αφορούν τις ιδιαιτέρες συνθήκες μιας σχολικής μονάδας.  Για παράδειγμα, ο αριθμός Η/Υ ανά μαθητή δεν διασφαλίζει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων αν δεν συνυπολογιστούν παράμετροι όπως το αν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός (και τα προσόντα αυτού) για το αντίστοιχο μάθημα, αν οι συγκεκριμένοι Η/Υ έχουν απαξιωθεί, κα.  Παρόμοιο πρόβλημα εντοπίζεται και στην υποκειμενικότητα των δεικτών εκροών.  Για παράδειγμα, το ποσοστό εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς κάποια ποιοτική παράμετρο όπως το ποσοστό εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές Σχολές υψηλής ζήτησης.  (EL)
  Data Envelopment Analysis (DEA) is widely used to assess school efficiency. The purpose of the present work is to bring special attention to potential weaknesses of the DEA methodology and the assumptions made for selecting quantitative inputs and outputs used for the analysis and comparison between different Schools. Often, quantitative inputs and outputs are selected on the basis of data availability and rarely are used qualitative parameters regarding data which are not easily obtained such as parent’s educational level or class heterogeneous student bodies or teacher’s turnover. For example, the number of PCs per student is not a reliable input parameter if other parameters are not taken into account, including teachers’ skills. Α similar weakness can be seen in another widely used input, the number of pupils securing entrance to Tertiary education, ignoring the percentage of pupils securing entrance to competitive popular degree courses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Ελλάδα (EL)
αποτελεσματικότητα (EL)
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (EL)
διοίκηση σχολικών μονάδων (EL)
Greece (EN)
DEA (EN)
Εducation Management (EN)
Εffectiveness (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 257-266 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 257-266 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.