Υπερφορητός Μίνι Υπολογιστής και Εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Υπερφορητός Μίνι Υπολογιστής και Εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού (EL)

Καναπίτσας, Αθανάσιος Νικόλαος
Πετρόπουλος, Νικόλαος Ι.

Η εργασία αναφέρεται στην εγκατάσταση της διανομής Puppy Linux σε κοινά usb sticks, καθώς και προγραμμάτων όπως το Gnu Octave και το Gnuplot, με στόχο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα usb sticks σαν αυτόνομα και ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήματα σε clusters υπολογιστών που αποτελούνται από παλαιά μηχανήματα. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί προ τριετίας και έχει δοκιμαστεί, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια με τεράστια επιτυχία. Η ιδέα έχει δοκιμαστεί πειραματικά σε μικρή κλίμακα σε μικρές ομάδες φοιτητών σε εργαστηριακά μαθήματα που απαιτούν την χρήση μαθηματικού λογισμικού στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. (EL)
This work is about installing the Puppy Linux distribution on common usb sticks, as well as programs such as Gnu Octave and Gnuplot, aiming to use these usb sticks as autonomous and independent computer systems in computer clusters that are made up of old machines. The application has been designed three years ago and has been tested in the educational laboratories with tremendous success. The idea has been experimentally tested on a small scale, in small groups of students in laboratory classes, which require the use of mathematical software, at the Department of Electronic Engineering of the Technological Education Institute of Sterea Ellada. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Puppy Linux (EL)
υπολογιστές στην εκπαίδευση (EL)
PC clusters (EL)
Octave (EL)
Puppy Linux (EN)
PC clusters (EN)
Octave (EN)
Computers in Education (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 758-762 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 758-762 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Nicholas Ioannis Petropoulos, Αθανάσιος Νικόλαος Καναπίτσας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.