Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος της Έκθεσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος της Έκθεσης (EL)

Σταμούλης, Γιώργος
Μουσούλη, Ουρανία
Παντόπουλος, Φώτιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει τη συμβολή και χρησιμότητα των ΤΠΕ και την ένταξη τους στην εκπαίδευση. Πιο ειδικά, θα γίνει αναφορά στις ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη μέση κυρίως εκπαίδευση, αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την εφαρμογή ΤΠΕ, καθώς είναι ένα μάθημα σύγχρονο, με πλούσια ύλη που προσφέρει πολλαπλά ερεθίσματα και έχει υψηλές απαιτήσεις, αποτελώντας μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή ταυτόχρονα. Στη διδασκαλία του με ΤΠΕ υπάρχει τριπλό όφελος: οι ΝΤ επιτελούν έναν χρήσιμο ρόλο καθώς το γνωστικό αυτό αντικείμενο ευνοεί μια διδασκαλία συνεργατική, το μάθημα ξεφεύγει από τις Πανελλήνιες εξετάσεις και τον βαθμοθηρικό χαρακτήρα και τέλος οι μαθητές μαζί και με την παιδαγωγικά ορθή προσέγγιση του δασκάλου, αναπτύσσουν τη μητρική τους γλώσσα αποτελεσματικά. (EL)
The purpose of this paper is to present the contribution and usefulness of ICTs and their integration into education. More specifically, there will be a reference to ICT in the greek educational system and the reasons for their introduction. The lesson of Modern Greek mainly in secondary education, is the most representative example of ICT implementation, as it is a modern course with rich content that offers multiple stimuli and has high demands, challenging both the teacher and the student at the same time. Teaching with ICT has a triple benefit: NT performs a useful role as this cognitive object favors a creative teaching, then the lesson ultimately is more open and orientates the child not only towards the hard system of National Examinations. Ιn conclusion, with the positive behavior on behalf of the teacher, students develop the sense of their mother language effectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Νέες Τεχνολογίες (EL)
Νεοελληνική Γλώσσα (EL)
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (EL)
Greek Educational System (EN)
Modern Greek Language (EN)
New Technologies (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 164-173 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 164-173 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Ουρανία Μουσούλη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.