Παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή του προγράμματος “play with me”

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή του προγράμματος “play with me” (EL)
Pedagogical practices and some methodological proposals way of improving preschool children's sociability (A Prediction Model). The implementation of “play with me” program (EN)

Μπεαζίδου, Ελευθερία
Μπότσογλου, Καφένια

Τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν τα παιδιά από την προσχολική ηλικία  αποτελούν στη σημερινή εποχή ένα ανησυχητικό φαινόμενο με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα αποδοτικά και αποτελεσματικά. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με μεθόδους και πρακτικές τόσο για την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων (ενδοσχολική βία, αποκλεισμός κ.α) στη σχολική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που στηρίζονται σε  μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) και προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών στην προσχολική ηλικία είναι ελάχιστες. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται πρόγραμμα πρόληψης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσονται γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά διαμέσου της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της σχέσης με τους συμμαθητές τους. Αποσκοπεί στην προαγωγή της κοινωνικής ικανότητας των μαθητών και στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των εκδηλώσεων βίας στο σχολικό περιβάλλον. Το παρόν πρόγραμμα στηρίζεται στα αποτελέσματα έρευνας μοντέλου πρόβλεψης της κοινωνικότητας των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή του ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις με δραστηριότητες που είναι συνυφασμένες με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  (EL)
Behavior problems that children of preschool age appear to have, are nowadays a worrying phenomenon with deep social implications. The educational community has to manage these problems efficiently and effectively. In this direction, many scientists have dealt with methods and practices both to prevent and address these phenomena (in-school violence, exclusion, etc.) in the school everyday life. However, innovative pedagogical practices based on methodological recommendations (models) that promote new approaches to education of these children in preschool age are limited. This paper presents a prevention program which enables students to develop cognitive and social skills through cooperation, interaction and relationship with their peers.  Aims to promote social competence of students and the elimination of social exclusion and violence at school. This program is based on the results of children's sociability prediction model research in kindergarten. The application is completed in three phases with the activities according to the national curriculum for early childhood education. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων (EL)
κοινωνική ανάπτυξη (EL)
αποτελεσματικό μοντέλο (EL)
προβλήματα συμπεριφοράς (EL)
σχολική βία (EL)
skill development program (EN)
school violence (EN)
behavior problems (EN)
social development (EN)


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2016-09-14


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 9 Αρ. 1 (2016); 155-181 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 9 No. 1 (2016); 155-181 (EN)

Copyright (c) 2016 Ελευθερία Μπεαζίδου, Καφένια Μπότσογλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.