Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση (EL)
Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση (EN)

Πανταζής, Σπύρος Χ.
Σακελλαρίου, Μαρία Ι.

Η εισήγηση αυτή διαπραγματεύεται: α) την εννοιολογική προσέγγιση της διαθεματικότητας, τη μέθοδο εργασίας που ακολουθείται και τη σύνδεσή της με το σχεδίασμά των Αναλυτικών Προγραμμάτων, β) την προοπτική της διαθεματικότητας για την προσχολική εκπαίδευση, γ) τα κνριότερα στάδια της παιδαγωγικής εργασίας διαθεματικού χαρακτήρα και τέλος δ) παρατίθεται ένα σχέδιο προγράμματος (Projekt) διαθεματικής προσέγγισης στο Νηπιαγωγείο. (EL)
This paper is dealing with a) the meaning of the cross curricular thematic approach, the followingwork way and the connection to Curriculum planning, b) the perspec ive of interdisciplinary learning for the pre - school education, c) the main stages of the interdisciplinary approach and finally d) is mentioned a projekt of interdisciplinary learning in Kindergarten. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2015-08-04


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 2 (2003); 171-180 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 2 (2003); 171-180 (EN)

Copyright (c) 2003 Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.