Σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας κινητικής απόδοσης και δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας κινητικής απόδοσης και δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας (EL)
Relationship between physical activity, motor performance and body mass index in early childhood children (EN)

Ζάραγκας, Χαρίλαος

Πολλές έρευνες αναφέρουν τη χρήση συσκευής μέτρησης βημάτων για την εκτίμηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας (Ε.Φ.Δ.) (Tudor- Locke, 2004, 2011), οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για την προστασία της υγείας των ανθρώπων χρειάζεται ένας αριθμός 10.000 βημάτων την ημέρα. Πολλοί ερευνητές για το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των παιδιών αναρωτιούνται αν ο συγκεκριμένος αριθμός βημάτων είναι πολύ μικρός για το Ε.Φ.Δ. αλλά και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί τόσο ο εβδομαδιαίος αριθμός βημάτων όσο και ο αριθμός βημάτων ανά ημέρα των παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας από διάφορες περιοχές της Ηπείρου και της Κέρκυρας. Η έρευνα αυτή συγκεκριμένα, μελετά το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (Ε.Φ.Δ.) μέσω της χρήσης συσκευής μέτρησης των βημάτων (αριθμός βημάτων ανά ημέρα), το βαθμό κινητικής απόδοσης  (Β.Κ.Α.), μέσω  της  χρήσης συστοιχίας δεκαοκτώ κινητικών δοκιμασιών (MOT – test, 4- 6 ετών των Zimmer & Volkamer, 1987), το δείκτη μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ.), μέσω της μέτρησης ύψους και βάρους, και τη σχέση αυτών των μεταβλητών. Το δείγμα αποτελούνταν από 320 παιδιά (160 αγόρια, 160 κορίτσια), ηλικίας 60 μηνών (±7,5), τα οποία δεν επιλέγηκαν τυχαία, αλλά σύμφωνα με την πρόσβαση που είχε ο ερευνητής σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία των Ν. Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Κέρκυρας κατά τις σχολικές χρονιές 2012 – ’13, 2013 – ’14 και 2014 –‘15. Για τον καθορισμό του αριθμού βημάτων επιλέχτηκαν δώδεκα βηματομετρητές, τύπου YAMAX DIGI-WALKER Electronic Pedometer (SW – 200 System Walking Program). Τα παιδιά φόρεσαν το βηματομετρητή στη ζώνη του παντελονιού τους για μια βδομάδα, συγκεκριμένα από το πρωί αμέσως μόλις σηκώνονταν από τον ύπνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τη στιγμή της βραδινής κατάκλισης. Όλες οι μετρήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των νηπιαγωγείων από τον ερευνητή και σε συνεργασία με τους γονείς. Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης (Multivariate Analysis of Variance – MANOVA) και έγινε ανάλυση παλινδρόμησης (Regression Analysis). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο μέσος όρος του αριθμού βημάτων των παιδιών για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ανά ημέρα είναι μικρότερος των 10.000 βημάτων που προτείνονται από ερευνητές. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αποτελέσματα για τον εβδομαδιαίο αριθμό βημάτων των νηπίων καθώς και για το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας με αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών που διεξήχθησαν τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο για την προσχολική ηλικία. Βρέθηκε ένα μεγάλο ποσοστό 64,0% που είχε κανονικό βαθμό κινητικής απόδοσης (Β.Κ.Α.), 20,5% πολύ καλό, αλλά και ένα ποσοστό 15,5% κάτω του κανονικού με το 1,5% αυτού να παρουσιάζει εμφανείς κινητικές αδυναμίες. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο Β.Κ.Α. μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, παρατηρήθηκαν όμως μεταξύ ηλικιακών ομάδων με τα μεγαλύτερα νήπια να πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις. Βρέθηκαν επίσης, ποσοστά, 1,2% λιποβαρή, 85,0% με κανονικό Δ.Μ.Σ., 12,8% υπέρβαρα και 0,3% παχύσαρκα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εβδομαδιαίου αριθμού βημάτων (Ε.Φ.Δ.) και Β.Κ.Α., και μια αρνητική σχέση μεταξύ αριθμού βημάτων (Ε.Φ.Δ.) και Δ.Μ.Σ. Συμπερασματικά, τα παιδιά που είχαν μεγάλο εβδομαδιαίο αριθμό βημάτων παρουσίασαν καλές επιδόσεις του Β.Κ.Α. και κανονικές τιμές του Δ.Μ.Σ., σε αντίθεση τα παιδιά που παρουσίασαν μικρό εβδομαδιαίο αριθμό βημάτων εμφάνισαν χαμηλές επιδόσεις του Β.Κ.Α. και για ένα μεγάλο μέρος του δείγματος εμφάνισαν και μεγάλες τιμές του Δ.Μ.Σ. (EL)
The use of the step measurement appliance for the estimation of the level of physical activity (P.A.L.) has been mentioned in many researcher (Tudor –Locke, 2004, 2011), which they conclude that a number of 10.000 steps a day is necessary for the protection of human health. Many researchers are wondering if this specific number of steps is much too little for the children but also for the opposition of obesity. The aim of the present research was to estimate both the weekly number of steps and the number of steps per day for children in early childhood age from different regions of Epirus and Corfu. This specific research studies the level o physical activity (P.A.L.) through the use of the steps measurement appliance (number of steps per day), the degree of kinetic efficiency (D.K.E.) through the use of battery of 18 kinetic tests (M.O.T. –test, 4-6years old of Zimmer & Volkamer, 1987), and the index of body mass (B.M.I.) through the measurement of height and weight and the relationship between these two variables. The sample consisted o 320 children (160 boys, 160 girls) aged 60 months (± 7,5) that haven’t been selected in random but according to the access that the researcher had to public and private kindergartens of Prefectures of Arta, Ioannina, Thesprotia, Preveza and Corfu in school years of 2012-’13, 2013-’14 and 2014 –’15. Twelve of types YAMAX DIG WALKER Electronic Pedometer (SW -200 System Walking Program) were selected for the assessment of the number of steps. The children have worn the pedometer in the belt of their trousers for a week and specifically in the morning right after they had woken up, during the day until their bed time. All the measurements were made by the researcher with the cooperation of the parents while the kindergartens were open. It was used a discretional statistics analysis, it was applied the method of multivariate analysis of variance (MANOVA) and Regression Analysis. The results of the research showed that the mean number of the children’s steps for the biggest part of the sample per day is lower than 10.000 steps suggested by researchers. The findings of the present research agree with the results for the weekly number of infants’ steps as well as the level of physical activity with the results of other relevant researchers that were held in both the international and Greek field for preschool age. A barge percentage of 64,0% was found which had a normal degree of kinetic efficiency (D.K.E.), 20,5% very good but also a percentage of 15,5% below normal with a 1,5% of it appearing with kinetic weaknesses. There were no differences in D.K.E. between boys and girls where as there were differences between aged groups with the older infants achieving a better performance. Here were also found percentages as 1,2% underweight, 85,0% with a normal B.M.I. 12,8% overweight and 0,3% obese. The results of the regression analysis showed that there a positive correlation between the weekly number of steps (P.A.L.) and D.K.E., and a negative relationship between P.A.L. and B.M.I. In conclusion, children who had large weekly number of steps showed good performance D.K.E. and normal values of B.M.I. as opposed children who showed little weekly number of steps had low performance D.K.E. and for a large part of the sample and showed large values of B.M.I. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσχολική ηλικία (EL)
βαθμός κινητικής απόδοσης (EL)
δείκτης μάζας σώματος (EL)
συσκευή μέτρησης βημάτων (EL)
κινητική μάθηση (EL)
επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (EL)
αριθμός βημάτων (EL)
step measurement appliance (EN)
preschool age (EN)
number of steps (EN)
degree f kinetic efficiency (EN)
body mass index (EN)
level of physical activity (EN)
kinetic learning (EN)


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2015-01-01


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 8 (2015); 119-162 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 8 (2015); 119-162 (EN)

Copyright (c) 2016 Χαρίλαος Ζάραγκας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.