Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με τον αναφερόμενο έλεγχο της δράσης τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με τον αναφερόμενο έλεγχο της δράσης τους (EL)
Adolescents' individual differences in relation to their reported acrion control (EN)

Παπαντωνίου, Γεωργία

Στόχος της έρευνας ήταν να διακριβώσει το βαθμό στον οποίο παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το K.OLE. διαφοροποιούν τις αναφορές του ελέγχου της δράσης κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Στην έρευνα συμμετείχαν 390 μαθητές και φοιτητές, και των δύο φύλων, ηλικίας 11, 13, 15, 17 και 22 ετών, οι οποίοι προέρχονταν από υψηλό-αστικό καί μέσο-αστικό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης, ACS-90 (Kühl, 1994b) η οποία ήταν οργανωμένη σε τρεις υποκλίμακες που μετρούσαν: α) την απεμπλοκή έπειτα από αποτυχία, β) την πρωτοβουλία κατά τη λήψη αποφάσεων, και γ) την επιμονή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Οι επιδράσεις των παραγόντων ατομικών διαφορών στις αναφορές του προσανατολισμού προς τη δράση ελέγχθηκαν μέσα από μια σειρά αναλύσεων διακύμανσης. Η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική στις αναφορές της πρωτοβουλίας και της επιμονής. Τα δύο φύλα βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά ως προς την επιμονή και, οριακά, ως προς την απεμπλοκή που ανέφεραν. Τέλος, το Κ.ΟΙ.Ε. βρέθηκε να διαφοροποιεί σημαντικά μόνο τις αναφορές της επιμονής. (EL)
This study aimed at delimiting the degree in which factors, such as age, gender and SES differentiate action control reports during adolescence. A total of 390 students of 11, 13, 15, 17 and 22 years of age participated in the study. The students were from high-class and middle-class population. The participants were asked to respond to the Action Control Scale, ACS-90 (Kulil, 1994b) tapping the three constituents of action orientation: a) disengagement from failure, b) initiative in acting, and c) persistence during action. To find out if there are any differences in students’ reports of the three aspects of action orientation as a function of their age, gender and SES, a series of MANOVA was performed on the data. The main effect of age was found to be significant on initiative in acting and persistence during action. Finally, gender and SES proved to be significant individual differences factors on persistence during action. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ατομικές διαφορές (EL)
Έλεγχος της δράσης (EL)
Εφηβεία (EL)
Adolescence (EN)
Action control (EN)
Individual differences (EN)


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2015-08-04


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 3 (2004); 111-125 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 3 (2004); 111-125 (EN)

Copyright (c) 2004 Γεωργία Παπαντωνίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.