Τεχνική προστασία περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνική προστασία περιβάλλοντος (EL)
Environmental Engineering (EN)

Ντζιαχρήστος, Λεωνίδας (EL)
Σλίνη, Θεοδώρα (EL)
Μουσιόπουλος, Νικόλαος (EL)
Ntziachristos, Leonidas (EN)
Slini, Theodora (EN)
Mousiopoulos, Nikolaos (EN)

Κοτρίκλας, Γεώργιος (EL)
Σαμαράς, Ζήσης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kotriklas, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Samaras, Zisis (EN)

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος με έμφαση στις Αρχές Αειφορίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου αλλά και άλλους αναγνώστες, εφόσον είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Επιστήμης. Διδάσκοντες, φοιτητές και επιστήμονες περιβάλλοντος μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των ακολούθων επιμέρους ζητημάτων: Περιβαλλοντικά συστήματα, περιβαλλοντική ηθική, παγκοσμιοποίηση και βιωσιμότητα. Ρύποι και επιπτώσεις τους: ανόργανες και οργανικές ενώσεις. Όρια και περιβαλλοντικοί όροι: περιβαλλοντική νομοθεσία και IPP/IPPC, οριακές τιμές ρύπανσης, περιβαλλοντικοί όροι. Ολοκληρωμένη αποτίμηση: περιβαλλοντικοί δείκτες – αειφόρος ανάπτυξη, μεθοδολογία αποτίμησης μέτρων αντιρρύπανσης. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας: βασικές έννοιες, κύκλοι άνθρακα, νερού και αζώτου, αντιδράσεις όξινης βροχής. Αέρια ρύπανση: ρύπανση της ατμόσφαιρας, πηγές ρύπανσης, φαινόμενα μεταφοράς στην ατμόσφαιρα, επακόλουθα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μοντέλα ποιότητας αέρα, διεργασίες και τεχνολογίες περιορισμού αέριας ρύπανσης: Διαχείριση απορριμμάτων: παραγωγή απορριμμάτων και συνέπειές της, νομικό υπόβαθρο, στάδια διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας: επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, ποσοτικοποίηση κινδύνου, εκτίμηση επικινδυνότητας. Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων: εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανάλυση κύκλου ζωής, οικολογικό σήμα, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. (EL)
The book provides an adequate basis to undergraduate students wishing to enrich their knowledge in Environmental Engineering. It can also be used by postgraduate students and experts as well as other readers familiar with the basic concepts of Environmental Science. Teachers, students and environmental scientists can find in this book the necessary material for understanding the following concepts: Environmental systems, environmental ethics, globalization and sustainability. Pollutants and their impact: inorganic and organic compounds. Environmental standards and compliance regulations: environmental legislation and IPP/IPPS, limit values, environmental compliance Integrated assessment: environmental indicators - sustainable development, assessment methods for pollution abatement measures. Environmental Chemistry: basic concepts, cycles of carbon, water and nitrogen, acid precipitation, . Air quality: atmospheric pollution, pollution sources, transport phenomena in the atmosphere, consequences of air pollution, air quality models, air pollution abatement processes and technologies. Waste management: waste production and its consequences, legal background, waste disposal stages, waste management in Greece. Risk assessment and management: risk and decision making, danger assessment and avoidance Integrated product policy: environmental management tools, life cycle analysis, eco-label, environmental management systems. (EN)

learningMaterial
book

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΙΑ (EL)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Energy (EN)
Sustainability (EN)
Sustainable Development (EN)
Environment (EN)
Integrated Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.