Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων (EL)
The relational Database model (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες του Σχεσιακού Μοντέλου, ως το συνηθέστερο και πιο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, που βασίζεται στην οργάνωση των δεδομένων σε πίνακες που συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω κοινών χαρακτηριστικών. Σκοπός είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τη φιλοσοφία οργάνωσης των δεδομένων και τα βασικά στοιχεία του μοντέλου, όπως οι πίνακες, οι συνδέσεις και τα κλειδιά Παρουσιάζεται το Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων, ως ένα εργαλείο αποτύπωσης των πληροφοριακών αναγκών μιας βάσης δεδομένων και αναλύεται βήμα προς βήμα η διαδικασία σχεδίασης. Γίνεται επίσης αναφορά σε θέματα κανονικοποίησης πινάκων, πλεονασμού δεδομένων και εγκυρότητας. (EL)
This chapter focuses on the basic concepts of the Relational Model, which is the most common and widely used data management model. The Relational Model is based on organizing data in tables (or relations) which are linked with each other through common attributes. The purpose of the chapter is that the reader understands the philosophy of organizing data and the basic elements of the model, such as the tables, relationships and keys. The Entity-Relationship Diagram is also presented as a tool for capturing the informational needs of a data base, as well as the step-by-step process of designing a data base. Reference is also made to issues of normalization, data redundancy and integrity. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (EL)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΙΝΑΚΕΣ (EL)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (EL)
Data Bases (EN)
Tables (EN)
Relational Model (EN)
Data Redundancy (EN)
Entity-relationship Diagram (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.