Μηχανές της δανειακής ανάπτυξης 1995-2009.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜηχανές της δανειακής ανάπτυξης 1995-2009. (EL)
Machines of the borrowing growth 1995-2009 (EN)

Πελαγίδης, Θεόδωρος (EL)
Pelagidis, Theodoros (EN)

Κάλλιπος (EL)
Χρυσός, Βασίλης (EL)
Χιόνης, Διονύσιος (EL)
Chryssos, Vassilis (EN)
Chionis, Dionysios (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι μακροοικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1995-2009. Επισημαίνεται ο κρίσιμος ρόλος του τραπεζικού συστήματος, της αύξησης των πιστώσεων στην οικονομία και της ενίσχυσης της ζήτησης ιδίως με την προοπτική της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος. Επισημαίνονται τα κρίσιμα προβλήματα στη δομή της οικονομίας τα οποία με το πέρασμα των ετών, μαζί με κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε ένα πρότυπο «δανειακής ανάπτυξης» χωρίς να ενισχύουν την εθνική ανταγωνιστικότητα. Τα συσσωρευμένα προβλήματα όπως επιδεινώθηκαν ιδίως την περίοδο μετά το 2004, παρουσιάζονται σε κρίσιμους δείκτες όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ο πληθωρισμός, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος αλλά και τα διαρθρωτικά ελλείμματα της οικονομίας. (EL)
This chapter presents and analyzes the macroeconomic performance of the Greek economy during the period 1995-2009. Noted the critical role of the banking system, the growth of credit to the economy and strengthening demand especially in view of the adoption of the single currency. Highlighted critical problems in the structure of the economy which over the years, along with social and political factors led the Greek economy into a standard "borowing growth" without enhancing national competitiveness. The accumulated problems especially in the period after 2004, are presented in key indicators such as the current account balance, inflation, fiscal deficit and debt but also the structural deficits of the economy. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Fiscal Balance (EN)
The Greek Economy (EN)
Structural Reforms (EN)
Economic Crisis (EN)
Economic Growth (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.