Σημαντικά αγρωστώδη, ψυχανθή, πλατύφυλες πόες, κτηνοτροφικοί θάμνοι & δέντρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημαντικά αγρωστώδη, ψυχανθή, πλατύφυλες πόες, κτηνοτροφικοί θάμνοι & δέντρα (EL)
Important grasses, legumes, herbs, fodder trees and shrubs (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στη μελέτη των μορφολογικών, οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών κάποιων λιβαδικών ειδών. Σκοπός είναι η αποτίμηση της αξίας (οικολογικής και οικονομικής) των χαρακτηριστικών γενών και ειδών αγρωστωδών, ψυχανθών, άλλων πλατύφυλλων ποών και κτηνοτροφικών θάμνων και δέντρων καθώς και η περιγραφή των σημαντικότερων μορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τη φυσιολογική και μορφολογική βάση διαφοροποίησης των φυτών των λιβαδικών οικοσυστημάτων (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα). Η συνάθροιση των λιβαδικών φυτών δημιουργούν χαρακτηριστικές φυτοκοινωνίες που λαμβάνουν μέρος στη σύνθεση των λιβαδικών τύπων οικοτόπων (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα). (EL)
This chapter focuses on the study of morphological, ecological and economic characteristics of some rangeland plant species. The aim is to assess the value (ecological and economic) characteristics of genera and species of grasses, legumes, other broadleaf herbs andfodder shrubs and trees and to describe their main morphological characteristics. Upon completion of this chapter, students will understand the physiologically- and morphologically-based differentiation of plants of rangeland ecosystems (link with the previous Unit). The aggregation of rangeland plants forms distinctive plant communities that take part in the composition of rangeland habitat types (link to the next Unit). (EN)

learningMaterial
bookChapter

Anthylis (EL)
Ornithopus (EL)
Setaria (EL)
Phleum (EL)
Lolium (EL)
Festuca (EL)
Arrhenatherum (EL)
Cynosurus (EL)
Thymus (EL)
Aegilops (EL)
Capsella (EL)
Sanguisorba (EL)
Phalaris (EL)
Dactylis (EL)
Robinia (EL)
Vulpia (EL)
Dichanthium (EL)
Poa (EL)
Hordeum (EL)
Vicia (EL)
Coronilla (EL)
Avena (EL)
Potentilla (EL)
Medicago (EL)
Teucrium (EL)
Lotus (EL)
Trifolium (EL)
Hieracium (EL)
Taraxacum (EL)
Gleditsia (EL)
Astragalus (EL)
Lagurus (EL)
Cynodon (EL)
Chrysopogon (EL)
Genista (EL)
Bromus (EL)
Cytisus (EL)
Briza (EL)
Achillea (EL)
Lathyrus (EL)
Stipa (EL)
Erodium (EL)
Morus (EL)
Anthylis (EN)
Ornithopus (EN)
Setaria (EN)
Phleum (EN)
Lolium (EN)
Festuca (EN)
Arrhenatherum (EN)
Cynosurus (EN)
Thymus (EN)
Aegilops (EN)
Capsella (EN)
Sanguisorba (EN)
Phalaris (EN)
Dactylis (EN)
Robinia (EN)
Vulpia (EN)
Dichanthium (EN)
Poa (EN)
Hordeum (EN)
Vicia (EN)
Coronilla (EN)
Avena (EN)
Potentilla (EN)
Medicago (EN)
Teucrium (EN)
Lotus (EN)
Trifolium (EN)
Hieracium (EN)
Taraxacum (EN)
Gleditsia (EN)
Astragalus (EN)
Lagurus (EN)
Cynodon (EN)
Chrysopogon (EN)
Genista (EN)
Bromus (EN)
Cytisus (EN)
Briza (EN)
Achillea (EN)
Lathyrus (EN)
Stipa (EN)
Erodium (EN)
Morus (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.