Το βιοκλιματικό ή περιβαλλοντικά φιλικό γραφείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο βιοκλιματικό ή περιβαλλοντικά φιλικό γραφείο (EL)
The sustainable or enviromental friendly office space (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται σε μία από τις τάσεις που θα αποτελέσουν κατά την εκτίμησή μας κύρια κατεύθυνση σχεδιασμού και διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων εργασίας. Εισάγει τις βασικές αρχές των βιοκλιματικών πρακτικών, στο πλαίσιο των οποίων τα κτίρια γραφείων, που αποτελούν μία από τις πιο ενεργοβόρες κατηγορίες κτιρίων, μπορούν να λειτουργήσουν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού και του εγγύς περιβάλλοντος, αλλά και ν’ αποτελέσουν χώρους ποιοτικής διαβίωσης για τους χρήστες τους. Πραγματεύεται συστήματα και τρόπους, με τους οποίους αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων γραφείων, καθώς και οι δυνατότητες ελαχιστοποίησης αυτών των επιπτώσεων, σε δύο διακριτά υποκεφάλαια: το αρχιτεκτονικό κέλυφος και τον εσωτερικό χώρο. Σε καθένα απ’ αυτά τα υποκεφάλαια αναφέρονται παράμετροι σχεδιασμού τόσο σε ό,τι αφορά στις κλιματικές συνθήκες, στη λειτουργία των κτιριακών κελυφών μέσα σ’ αυτές, στα συστήματα παθητικής εκμετάλλευσης των φυσικών ενεργειακών πηγών, όσο και στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού χώρου, που μπορούν να συμβάλουν στην άνεση και στην υγεία των χρηστών του – οπτική, θερμική, οργανική, ψυχολογική- και κατά συνέπεια στην ευχαρίστησή τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. (EL)
The 7th chapter refers to one of the trends, which will constitute, in our estimation, the main direction of design and formation of the contemporary work space. It introduces the main principles of sustainable design practices, in the context of which the office space constitutes one of the most energy-consuming categories of building that can work in the smallest surcharge of natural and near environment, but also that can constitute spaces of qualitative living for their users. It deals with systems and ways in which environmental consequences of office buildings are evaluated, as well as with the possibility of diminishing these consequences, in two sub-chapters: “The architectural envelopel” and “The interior space”. In both chapters, parameters of design are analysed, referring to environmentl conditions, function of building cells inside them, systems of passive exploitation of natural energy sources, as well as designing characteristics of interior spaces, which can contribute to the comfort and health of their users – visual, thermal, organic and psychological – and as a consequence their satisfaction from their work environment. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.