Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ειδικά κεφάλαια ανόργανης χημείας (EL)
Special Topics in Inorganic Chemistry (EN)

Μπεάζη Κατσιώτη, Μαργαρίτα (EL)
Beazi Katsioti, Margarita (EN)

Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ (EL)
Όξενκιουν Πετροπούλου, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ochsenkuehn, Eleni Elissavet (EN)
Ochsenkuehn Petropoulou, Maria (EN)

Σε αυτό τον δύσκολο καιρό της Κρίσης (τόσο σε επίπεδο οικονομικό αλλά και σε αξιών/ηθικής), η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Κοινωνία μας. Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, τα ελληνικά Βιομηχανικά Ορυκτά / Πετρώματα (Μπετονίτης, Χουντίτης, Χαλαζίας, Ζεόλιθος, Βωξίτης, Λατερίτες, Ελαφρόπετρα, Περλίτης, Λιγνίτης, Σφαλερίτης, Χαλκοπυρίτης, Γαληνίτης, Ασβεστόλιθος) και η αξιοποίηση αυτών λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα, όσον αφορά: Ι. την Νομοθεσία: α. Κώδικας Μεταλλευτικών και Λατομικών Έργων -ΚΜΛΕ, β. Σχέδιο Νόμου για Υδρογονάνθρακες, γ. Ένταξη Ελλάδας σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Πρώτες Ύλες (ευρωπαϊκή επιλογή 13 κρίσιμων ορυκτών: Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, Ta, Sn, σπάνιες γαίες, φθορίτης, γραφίτης). ΙΙ. την χάραξη κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου στην αξιοποίηση γεωθερμίας, μετάλλων, υδρογονανθράκων του υπεδάφους της χώρας για την έξοδο από την ύφεση. Οι παραπάνω Βασικοί Πυλώνες της Γνώσης και της Έρευνας μελετώνται στο παρόν σύγγραμμα υπό το πρίσμα των παρακάτω θεματικών περιοχών: - Προέλευση των στοιχείων. Κατανομή των στοιχείων στη Γη. - Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχανικής σημασίας Ελληνικά ορυκτά. - Χημικοί δεσμοί. - Κρυσταλλική δομή. Ιδιότητες στερεών ενώσεων. - Αρχές κρυσταλλογραφίας. Ατέλειες δομής. - Συσχέτιση κρυσταλλικής και ηλεκτρονιακής δομής, με τις οπτικές, θερμικές, μηχανικές ιδιότητες, των ανοργάνων ενώσεων. - Σχηματισμός ορυκτών και πετρωμάτων. - Κατάταξη και Φυσικές/Μηχανικές ιδιότητες αυτών. - Βιομηχανικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα. - Προσμίξεις στα ορυκτά. Δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης. - Παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανική σύνθεση με πρώτες ύλες ορυκτά και πετρώματα. - Βιομηχανικά ορυκτά – πετρώματα. - Μελέτη ορυκτών – πετρωμάτων μεγάλης βιομηχανικής σημασίας στον Ελλαδικό Χώρο. - Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Οδηγίες – Πρότυπα – Σήμα CE. (EL)

learningMaterial
book

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΣΤΕΡΕΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (EL)
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ (EL)
ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ (EL)
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (EL)
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ (EL)
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΣΤΗ ΓΗ (EL)
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (EL)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (EL)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (EL)
Origin (EN)
Utilization Of Greek Mineral Resources (EN)
Classification And Properties Of Rocks (EN)
Basic Principles Of Crystallography (EN)
Formation Of Minerals And Rocks (EN)
Solid Solutions (EN)
Sustainable Development (EN)
Legislation (EN)
Distribution And Formation Of The Main Elements On Earth (EN)
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds (EN)
Impurities In Minerals (EN)
Crystallographic Defects (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.