Το λογισμικό και ο ρόλος του στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το λογισμικό και ο ρόλος του στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου (EL)
The software and its role in the Information Society: Full text questions (EN)

Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Paraskevas, Michail (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει είκοσι τρία (23) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πλήρους κειμένου (ανάπτυξης). Για κάθε κριτήριο, περιέχεται η ερώτηση και η σωστή απάντηση. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και πρέπει να σκεφθεί ή να γράψει την απάντηση που δίνει ο/η ίδιος/α. Κατόπιν μπορεί να συγκρίνει την απάντηση που έδωσε με την σωστή απάντηση. (EL)
The object contains twenty three (23) evaluation criteria, designed as full-text questions (development). For each criterion, the question and the correct answer is contained. The reader first reads the question and needs to think or write the answer he/she gives. Then he/she can compare the answer with the correct answer. (EN)

exam
learningMaterial

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EL)
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (EL)
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
Licenses Of Open Source Software (EN)
Applications Software (EN)
Open Source (EN)
System Software (EN)
Open Standards (EN)
Interoperability (EN)
Operating Systems (EN)
Software Cycle Life Models (EN)
Software Engineering (EN)
Software Licensing Models (EN)
Programming Software (EN)
Programming Languages (EN)
Software Market (EN)
Web Applications (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.