Υπολογιστική άλγεβρα και συμβολική υπολογιστική μηχανική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1989 (EL)
Computer algebra and symbolic computational mechanics
Υπολογιστική άλγεβρα και συμβολική υπολογιστική μηχανική

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

Although, undoubtedly, numerical computations are the computations of primary importance in computational mechanics, nevertheless, symbolic computations also constitute a significant related tool. Here at first an extensive review of the major computer algebra systems is made, i.e. (in alphabetical order) of Derive, Macsyma, Maple, Mathematica and Reduce. Next, several applications of symbolic computations to computational mechanics are mentioned in brief (including the computer algebra system used in each of them) as well as the related very recent research results by the author. Extensive conclusions with respect to the usefulness of computer algebra systems in computational mechanics are also mentioned and several comments concerning the trends and the possibilities in this very interesting application of computer algebra systems are made.
Αν και, αναμφίβολα, οι αριθμητικοί υπολογισμοί είναι οι υπολογισμοί πρωταρχικής σπουδαιότητας στην υπολογιστική μηχανική, εντούτοις, οι συμβολικοί υπολογισμοί αποτελούν επίσης ένα σημαντικό σχετικό εργαλείο. Εδώ γίνεται καταρχήν εκτενής ανασκόπηση των κυριότερων συστημάτων υπολογιστικής άλγεβρας, δηλαδή (κατ' αλφαβητική σειρά) των Derive, Macsyma, Maple, Mathematica και Reduce. Στη συνέχεια, αναφέρονται σύντομα αρκετές εφαρμογές συμβολικών υπολογισμών στην υπολογιστική μηχανική (συμπεριλαμβάνοντας το σύστημα υπολογιστικής άλγεβρας που χρησιμοποιήθηκε σε καθεμιά από αυτές) όπως επίσης και τα σχετικά πολύ πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα από το συγγραφέα. Αναφέρονται επίσης εκτενή συμπεράσματα σε σχέση με τη χρησιμότητα των συστημάτων υπολογιστικής άλγεβρας στην υπολογιστική μηχανική και γίνονται αρκετά σχόλια που αφορούν στις τάσεις και στις δυνατότητες σ' αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή των συστημάτων υπολογιστικής άλγεβρας.

Technical Report

Symbolic computations
Συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας
Macsyma
Υπολογιστική μηχανική
Συμβολικοί υπολογισμοί
Computational mechanics
Derive
Υπολογιστική άλγεβρα
Reduce
Computer algebra systems
Applied mechanics
Mathematica
Εφαρμοσμένη μηχανική
Computer algebra
Maple


Αγγλική γλώσσα

2018-01-26T09:28:37Z
1989-12-28
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.