Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κρυπτογραφίας ροής, αναδιατασσόμενης λογικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Design and implementation of a data stream ciphering system, of reconfigurable logic
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κρυπτογραφίας ροής, αναδιατασσόμενης λογικής

Τσάβος, Μάριος

Σκλάβος, Νικόλαος
Tsavos, Marios
Αλεξίου, Γεώργιος
Βλάχος, Κυριάκος

Παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας του “Διαδικτύου των Πραγμάτων” (Internet of Things, IoT), και την εισαγωγή δικτύων πέμπτης και έκτης γενιάς (5G & 6G Networks), γεννάται η ανάγκη σχεδιασμού μηχανισμών ασφαλείας, οι οποίοι θα παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, απαιτώντας ωστόσο λιγότερο υλικό για την υλοποίησή τους. Νέα κρυπτογραφικά συστήματα αναπτύσσονται, με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης για ασφάλεια που παρουσιάζεται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται ένα Σύστημα Κρυπτογραφίας Ροής, Αναδιατασσόμενης Λογικής, το οποίο υποστηρίζει τρεις ρυθμίσεις λειτουργίας, κάθε μια από τις οποίες αντικαθιστά επαρκώς έναν από τρεις συνολικά αλγόριθμους κρυπτογραφίας ροής. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός αξιοποιεί κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους αλγόριθμους ροής, στοχεύοντας σε χαμηλότερες απαιτήσεις σε υλικό, διατηρώντας ωστόσο υψηλά επίπεδα απόδοσης. Επιπροσθέτως, ένας δεύτερος, Συμβατικός Σχεδιασμός, παρουσιάζεται. Ο σχεδιασμός αυτός υποστηρίζει τους ίδιους τρεις αλγόριθμους κρυπτογραφίας ροής, υλοποιημένους ωστόσο σαν ξεχωριστές μονάδες πάνω στην ίδια πλατφόρμα. Στόχος του δεύτερου σχεδιασμού είναι να παρέχει μια δίκαιη σύγκριση με τον προτεινόμενο Σχεδιασμό Αναδιατασσόμενης Λογικής.
Alongside IoT’s rapid expansion and network evolution (5G & 6G Networks), comes the need for higher security and less hardware-demanding mechanisms. New cryptographic systems are developed, in order to satisfy the special needs of security, that have emerged in modern communications. In this paper, a novel reconfigurable data streaming system, is introduced, which operates in three modes. Each one of them, performs efficiently as one of three in total, stream ciphers. The proposed system operation, is based on reconfigurable logic, which utilizes common characteristics found between the streaming modes. It aims at a lower hardware utilization and good performance, at the same time. In addition, in order to have a fair and detailed comparison, a second one design is also integrated. This one proposes a conventional architecture, consisting of the same three stream ciphering modes, implemented on the same device, as separate streaming modules.

Software
Image
Thesis

Data stream ciphering
Hardware security
Αλγόριθμοι κρυπτογραφίας ροής
FPGA
Σχεδιασμός αναδιατασσόμενης λογικής
Cryptography
Κρυπτογραφία
Reconfigurable design
Ασφάλεια σε υλικό


Ελληνική γλώσσα

2020-10-21T14:26:26Z
2020-03-20


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.