Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Ευρετήριο ελληνικών ψηφιακών πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών
Directory of Greek Digital Resources

Κουμούτσος, Κωνσταντίνος
Παπαδάτου, Φιερούλα
Γεωργίου, Παναγιώτης

Koumoutsos, Konstantinos
Georgiou, Panagiotis
Papadatou, Fieroula

In 2007 we undertook the initiative of mapping down current digital situation in Greece aiming at the recording and encoding of basic functional and managerial information and parameters of Greek digital resources/collections with content in the Greek language. Within this framework we attempted a primary analysis of basic resources’ characteristics regarding functional and technical issues, which drove us to basic initial specifications and requirements for implementation of a Greek digital sources and relative initiatives registry. Taking into account the results of this effort, we dealt with the designing of a suitable operational and managerial model and eventually the implementation of such an index, and finally we attempted a more systematic analysis of Greek digital resources. In this presentation we are dealing with: - the functional and technical requirements and specifications of the index, with particular focus in its functions and services, as well as in the suitable schema for cataloguing the information/data each resource - the analytic presentation of index’s functions and services of index that users can use for submitting and searching seek resources and the relevant data - which way the index can contribute in the achievement of initial objectives of our initiative: recording, briefing of users and community, co-ordination of executives of institutions, follow-up of technical subjects, evaluation etc. - a new systematic analysis of current situation for the digital initiatives in Greece, with the help of new data and suitable tools of the index, which resulted to interesting conclusions, particularly regarding to the growth of Greek digital content, the adoption of acceptable technologies, models and standards, and quality of services to the users. - future plans for the improvement of structure and functionality of the index in order to become an acceptable nodal point and tool from the community
Το 2007 προχωρήσαμε σε μια πρωτοβουλία αποτύπωσης του ψηφιακού χάρτη της χώρας μας με στόχο την καταγραφή και κωδικοποίηση βασικών πληροφοριών και παραμέτρων λειτουργίας και διαχείρισης για το σύνολο των ελληνικών ψηφιακών πηγών/συλλογών με περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια αυτά επιχειρήθηκε μια πρώτη ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των πηγών αναφορικά με λειτουργικά και τεχνικά θέματα και καθορίστηκαν βασικές αρχικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την πιθανή δημιουργία ενός χρηστικού ευρετηρίου/μητρώου των ελληνικών ψηφιακών πηγών και σχετικών πρωτοβουλιών. Με οδηγό τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, ασχοληθήκαμε κατά σειρά με την σχεδίαση του κατάλληλου μοντέλου λειτουργίας και διαχείρισης ενός τέτοιου ευρετηρίου, την δημιουργία και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες του ευρετηρίου και τέλος επιχειρήσαμε μια νέα πιο συστηματική πλέον ανάλυση του ελληνικού ψηφιακού χάρτη. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε διεξοδικά: - στις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρετηρίου, με ιδιαίτερη εστίαση στις παρεχόμενες λειτουργίες και υπηρεσίες αλλά και στην επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών/ δεδομένων με την βοήθεια των οποίων θα μπορούμε να αποτυπώσουμε αντικειμενικά και ουσιαστικά κάθε πηγή - στην αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών και υπηρεσιών του ευρετηρίου μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν και να αναζητήσουν πηγές αλλά και να προσπελάσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες/δεδομένα - στους τρόπους με τους οποίους το ευρετήριο μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των αρχικών στόχων της πρωτοβουλίας μας: καταγραφή, ενημέρωση χρηστών και κοινότητας, συντονισμός στελεχών των φορέων, παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων, αξιολόγηση κ.ά. - σε μια νέα συστηματική αποτύπωση και ανάλυση της σημερινής κατάστασης για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, με την βοήθεια των νέων δεδομένων και των κατάλληλων εργαλείων του ευρετηρίου, με ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ιδιαίτερα σχετικά με την ανάπτυξη του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, την υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών τεχνολογιών και προτύπων και την παροχή χρηστικών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες. - και τέλος στις απαιτούμενες μελλοντικές ενέργειές μας, με στόχο την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του ευρετηρίου ώστε να μπορέσει πραγματικά να αποτελέσει αποδεκτό από την κοινότητα, κομβικό σημείο και εργαλείο αναφοράς, ενημέρωσης και αξιολόγησης.

Conference (paper)

Αξιολόγηση υπηρεσιών πληροφόρησης
Ελληνική γλώσσα
Evaluation
Διαχείρισης γνώσης
Βάσεις δεδομένων
Greek language
Knowledge management
Digital resources
Ψηφιακές συλλογές
Ψηφιακό περιεχόμενο
Open Access
Databases
Ανοικτή Πρόσβαση
Digital content
Digital collections
Δικτυακές πηγές


Ελληνική γλώσσα

2010-02-17T14:37:36Z
24-26/9/2008

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.