Ανάπτυξη δομών μιγαδικών φίλτρων στο πεδίο του υπερβολικού ημιτόνου για ασύρματους πομποδέκτες Bluetooth/Zigbee

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Ανάπτυξη δομών μιγαδικών φίλτρων στο πεδίο του υπερβολικού ημιτόνου για ασύρματους πομποδέκτες Bluetooth/Zigbee

Σκότης, Γεώργιος-Δρόσος

Βλάσσης, Σπυρίδων
Ψυχαλίνος, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Γεώργιος
Skotis, George D.

Τα ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας (short-range wireless networks) γνωρίζουν σήμερα μεγάλη ανάπτυξη. Ένα βασικό δομικό στοιχείο των ασύρματων δικτύων είναι οι δέκτες (receivers), οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων συστήματα για τον υποβιβασμό της συχνότητας του σήματος (down conversion) σε χαμηλότερες ενδιάμεσες συχνότητες (Intermediate Frequencies-IF). Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργείται το πρόβλημα της εμφάνισης ενός ειδώλου συχνότητας (image frequency), το οποίο συνυπάρχει με το σήμα προς επεξεργασία και θα πρέπει να απομακρυνθεί με χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μιγαδικών φίλτρων (complex filters). Στόχος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη νέων δομών μιγαδικών φίλτρων τα οποία χρησιμοποιούνται σε δέκτες που λειτουργούν με τα πρότυπα Bluetooth/Zigbee. Κύρια πλεονεκτήματα αποτελούν η δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλή τάση τροφοδοσίας (1.2V), η ρύθμιση των χαρακτηριστικών τους με το ρεύμα πόλωσης, καθώς και η απουσία αντιστατών. Η εξομοίωση της λειτουργίας καθώς και η φυσική τους σχεδίαση έγιναν με χρήση του λογισμικού Cadence, σε τεχνολογία AMS 0.35μm.
Short-range wireless networks nowadays find great development. A basic structural component of wireless networks is the receivers, which include among others systems for down conversion of the signal into lower Intermediate Frequencies (IF). The problem of image frequency is created due to this procedure, which coexists with the under process signal and it should be removed through suitable electronic complex filters. The objective of this diploma Thesis is the development of new complex filters structures which are compatible with the Bluetooth/ZigBee standards. The main advantages are the operation availability in low-voltage supply (1.2V) environment, the adjustment of its characteristics through the dc bias current, and also the absence of resistors. The simulation of the filter and, also, the physical layout design were performed through the utilization of the Cadence with AMS BiCMOS 0.35um design kit.

Image

Bluetooth
Complex filters
621.384 13
Zigbee
Sinh
Μιγαδικά φίλτρα
Υπερβολικό ημίτονο
Hyperbolic functions


Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Ελληνική γλώσσα

2013-06-07
2013-06-07T09:59:19Z
2012-12-10


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.