Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) ως φορείς της Ανοικτής Έρευνας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) ως φορείς της Ανοικτής Έρευνας στην Ελλάδα

Σκουληκάρη, Αριάδνη-Ειρήνη
Τσάκωνας, Γιάννης
Γεωργίου, Παναγιώτης

Tsakonas, Giannis
Georgiou, Panos
Skoulikari, Ariadni-Eirini

Στη σημερινή εποχή, η ανάγκη για άμεση και ανοικτή πρόσβαση σε πάσης φύσεως δεδομένα που επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την πληροφοριακή προαγωγή είναι διαρκώς κλιμακούμενη. Αυτό προκύπτει κυρίως από κοινωνικές και οργανωσιακές πιέσεις για ελεύθερη και διαφανή πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, Η ανάγκη αυτή υποστηρίζεται πλέον από τη δυνατότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης να καλύψουν τα νέα μοντέλα και απαιτήσεις χρήσης, αλλά και από την ωρίμανση και διάδοση των κατάλληλων πολιτικών πρόσβασης. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται η ανάπτυξη και παροχή των Πληροφοριακών Συστημάτων Ερευνητικής Δραστηριότητας (εφ’ εξής CRIS από την αγγλική ονομασία Current Research Information Systems). Ο κύριος ρόλος ενός CRIS είναι η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας και πληροφορίας. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας καλύπτει όλη διάρκεια του κύκλου ζωής της και όλες τις πτυχές της. Βασικός στόχος ενός πληροφοριακού συστήματος ερευνητικής δραστηριότητας είναι η αποθήκευση και η προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων οργανωμένα κατά ίδρυμα, ερευνητή και οργανισμό-ερευνητική ομάδα. Ένα CRIS δε νοείται ως ένα καταληκτικό σύστημα, όπως μπορούν να θεωρηθούν τα ιδρυματικά αποθετήρια, όπου αποθέτονται κάποιες πληροφορίες, αλλά προβάλει ως ένα σύστημα ενσωματωμένο στην πραγματικότητα φορέων υπεύθυνων για την ερευνητική δραστηριότητα. Τα CRIS έχουν γνωρίσει ευρεία διάδοση ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με αρκετές επιτυχημένες εφαρμογές σε εθνικό επίπεδο. Κύριος στόχος είναι η δημόσια προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων κάθε χώρας, και ως απώτερος σκοπός η δημιουργία υποδομών για την ανοικτή έρευνα και τη δυνατότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης της υπάρχουσας πληροφορίας. Ένα CRIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ενός πανεπιστημίου/οργανισμού και ως αποτέλεσμα αυτό υπάρχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές και σε ιδρυματικό επίπεδο. Ένα CRIS παρέχει πληροφορία για οντότητες, όπως ερευνητές, ερευνητικοί οργανισμοί, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ερευνητικές υποδομές και τις αντίστοιχες συσχετίσεις μεταξύ τους. Για τη δομημένη και διαλειτουργική αναπαράσταση όλων των παραπάνω χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό πρότυπο δεδομένων Common European Research Information Format (CERIF). Το πρότυπο δεδομένων CERIF συλλέγει πληροφορίες για τις βασικές οντότητες του ερευνητικού οικοδομήματος (base entities), όπως ερευνητής, έργο και οργανισμός, τις οντότητες που αντανακλούν τα αποτελέσματα τους (result entities), και τις ιδιότητες των οντοτήτων αυτών (2nd level entities) και των συσχετίσεων μεταξύ τους (link entities). Ένα CRIS δεν αποτελεί μια απομονωμένη νησίδα πληροφοριών, αλλά συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως Ιδρυματικά Αποθετήρια και Πληροφοριακά Συστήματα ερευνητικών φορέων, προκειμένου να συλλέγει και να συσσωρεύει πληροφορία από αυτά προκειμένου να την προωθεί και να την προβάλει. Υπ’ αυτή την έννοια ένα CRIS νοείται ως μια σημαντική προσθήκη, και δη σε κεντρική θέση, σε ένα δίκτυο συστημάτων το οποίο να συγκεντρώνει και παρουσιάζει με πλήρη και άμεσο τρόπο την κατανεμημένη πληροφορία. Τα οφέλη από τη λειτουργία ενός συστήματος CRIS στο ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι πολλαπλά και αφορούν κατηγορίες χρηστών, όπως οι ερευνητές, υπηρεσιακούς παράγοντες ενός ιδρύματος, παράγοντες σε θέσεις ιδρυματικής ή εθνικής ευθύνης, επιχειρηματίες, ακόμη και απλούς πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης πόρων και χρόνου με την εύκολη και μαζική εισαγωγή των δεδομένων, της χρήσης του συστήματος οποτεδήποτε απαιτείται, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, είτε μετά την ολοκλήρωση του, της εισαγωγή δεδομένων μόνο μια φορά και της μεταφερσιμότητάς τους σε άλλες κατανομές (άλλα συστήματα) ενός ευρύτερου δικτύου, της παραγωγής αναφορών, της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης λεπτομερών εγγράφων και της δυνατότητας εξυπηρέτησης πολλών χρηστών ταυτοχρόνως σε μια ασφαλή και εξουσιοδοτημένη πλατφόρμα, κ.α. Πιο συγκεκριμένα όμως οι πολίτες έχουν πρόσβαση με ανοικτό και ελεύθερο τρόπο σε αξιόπιστη και ορθά οργανωμένη πληροφορία για τα αποτελέσματα της έρευνας στον ελλαδικό χώρο και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία αυτή για τους δικούς τους σκοπούς. Οι ερευνητές καταγράφουν την έρευνά τους και τα παράγωγα της με έναν δομημένο και ενιαία αποδεκτό τρόπο και τα προβάλουν μέσω ενός εθνικού πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε ερευνητικό περιεχόμενο συναφές με το αντικείμενό τους. Ακόμα, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να έχουν συγκεντρωμένη και οργανωμένη όλη την ερευνητική δραστηριότητά τους για κάθε τμήμα, εργαστήριο, ερευνητή και έτσι να παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στους φοιτητές τους, καθώς επίσης και να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και ειδικές αναφορές. Στην προτεινόμενη εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με τη χρήση ενός κοινού Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 9 : «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο τίτλος δράσης είναι «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (CRIS)» και η υλοποίηση του είναι αποτέλεσμα της συνεργατικής δράσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων συντονισμένων έργων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Σε αυτό το έργο, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως φορέας πρότυπης εφαρμογής και συντονιστής της ανάπτυξης των επιμέρους υπηρεσιών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ως στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών CRIS που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων με τις εξής δυνατότητες: - συλλογής και οργανωμένης καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (έργα, ερευνητές, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ερευνητικά δεδομένα, κ.α.) προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος/ερευνητικού φορέα τόσο ως αυτόνομα συστήματα διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες, όσο και ως πάροχοι δομημένων δεδομένων σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας - αναζήτησης ειδικευμένων ερευνητών/επιστημόνων και παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα, κλπ. προβολής των αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο κάθε ερευνητικού έργου, όπως για παράδειγμα δημοσιεύσεις, πατέντες, προϊόντα, κλπ. - υποστήριξη της μακροχρόνιας διατήρησης και επανα-χρησιμοποίησης του παραγόμενου επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή. Αποτέλεσμα αυτών εκτιμάται πως θα είναι η ανάδειξη του ελληνικού περιεχομένου έρευνας και πολιτισμού σε δομημένη μορφή, η διάχυση της ερευνητικής πληροφορίας μέσα από διαύλους ανοικτής πρόσβασης και η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης ολοκληρωμένης, οργανωμένης και έγκυρης πληροφορίας για έρευνα και παραγωγή μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Today, the need for direct and open access to critical information that helps social cohesion, economic growth and information society’s advancement is a climaxing one. This need is based on social and organizational pressures for free and transparent access to trustworthy information. This need is now assisted by the ability of information systems to support new usage models and new demands and the maturation and spread of the appropriate access policies. As result, there is the development of Current Research Information Systems (CRIS). A CRIS is an information system for data gathering, recording, processing and promotion of research activities, organized by researcher, project, organization and funding program. CRIS can be used either as a national information infrastructure for research, or as an individual system for a particular University or organization. The major contribution of the existence of a national CRIS system is the centralized, homogeneous public promotion of Universities’ and other research organizations’ activity and the reusability of the current research information for educational purposes and further development. A CRIS should not be considered as an independent, standalone system, but as an integral system to the reality of researchers and institutions, with a central position in a network of systems that responsibly collects and presents otherwise distributed information. A CRIS interacts with the other information systems, such the ones in Research Committees, and Institutional Repositories, in order to increase the operational interoperability of metadata used in CRIS and OAR systems, by definition of metadata exchange and common vocabulary use. Some of the benefits of CRIS’ operation are: precise and efficient metadata input, avoidance of duplicate efforts, increment of the metadata quality, reliability, reusability, cost reduction for metadata handling and of course, improvement of the level of services offered by the University or organization. The further goal of a CRIS system is the achievement of open access to information in the form of open research and open education. Research information is represented, according to the Common European Research Information Format (CERIF) format, by a particular structure. CERIF is a formal model used to setup CRIS’ and enable their interoperation and it represents research information through key entities, such as People, Projects, Organizations, Publications, Patents, Products, Funding, Equipment, as well as with their in between relations. These research entities are categorized in four main categories: base entities (Person, Project, OrganizationUnit), result entities (Publication, Patent, Product), second level entities (Facility, Equipment, Service, Funding program) and link entities which consist of the relationships between the entities of the model. In this paper, we present the development of CRIS services that promote the current research activities and results of Hellenic Universities and institutes. The title of the project is “Services of documentation, promotion and development of scientific activity and research results of Hellenic Universities (CRIS)” and its implementation is the result of the co-operation between the National Documentation Centre and the Hellenic Academic Libraries Link. It is implemented under the nation-wide “Digital Plan” project, subproject 9: “Services of Added Value for Libraries and Information Services, Other Organizations and Final Users”, and it is co-funded by the European Regional Development Fund and the Greek Government. The Library and Information Center of University of Patras, Greece is the coordinating body of this project that that has as main targets the advancement and improvement of the following: - the collection, organization and projection of research information, such as projects, researchers, funding programs, publications, research data, etc., in Hellenic Universities. - the promotion of research activity for each University or research organization - the search for specialized researchers and the presentation of products of their research activity, such as publications - the presentation of results that are produced within each project and funding program - the quality, reliability and reusability of the research information Further goal of the above-mentioned improvements is estimated to be the promotion of all the Hellenic research activity and civilization in a well structured and organized form and the enablement of the public to access in open education and research information.

Conference (paper)

Open Access
Ανοικτή Πρόσβαση
Current Research Information Systems
Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας
Ανοικτή Έρευνα
Open Research


Ελληνική γλώσσα

2014-01-06
16/10/2013
2014-01-06T16:52:38Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.