δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο





Taste & architecture
Γεύση & αρχιτεκτονική (EL)

Τσακίρη, Δανάη (EL)
Καπέρδα, Ελένη (EL)
Kaperda, Eleni (EN)
Tsakiri, Danai (EN)

Εφεσίου, Ειρήνη (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Efesiou, Irene (EN)

113 σ. (EL)
Η τροφή και η ασφαλής στέγη είναι οι δύο βασικότερες ζωτικές ανάγκες που προσπαθεί να καλύψει ο άνθρωπος από την πρωτόγονη εποχή μέχρι σήμερα. Η ανάγκη για κοινωνική συναναστροφή σε σχέση με την κατανάλωση τροφής και την απόλαυση της γεύσης αποτέλεσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία των χώρων εστίασης και τη γέννηση του εστιατορίου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Η σχέση της αρχιτεκτονικής με τη γαστρονομία και τη γεύση πιστεύουμε ότι εκφράζεται πληρέστερα στους χώρους εστίασης. Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η σχέση που συνδέει τα μορφολογικά και λειτουργικά στοιχεία του χώρου με τη γεύση. Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στους χώρους εστίασης και στην επίδραση που ασκούν οι χωρικές παράμετροι στην αντίληψη του εστιατορίου και την αίσθηση της γεύσης από το χρήστη. Σκοπός είναι, μέσα από την ανάλυση του θεωρητικού και σχεδιαστικού υπόβαθρου που διέπουν τους χώρους εστίασης καθώς και την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, η ευαισθητοποίηση του αρχιτέκτονα για τη μελέτη και τη δημιουργία χώρων εστιατορίων με ποιότητες που να αναδεικνύουν τόσο τον ίδιο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, όσο και την απόλαυση του φαγητού. (EL)
Food and shelter are the most vital needs man has been trying to meet from primitive times up until today. The need for social interaction in conjunction with the consumption of food and the enjoyment of taste constituted the necessary conditions for the creation of public eating spaces and the birth of the restaurant as we know it today. The relation between architecture and gastronomy is best expressed in the spaces of restaurants. Subject of this study is the link between taste and the morphological and functional characteristics of space. In particular, we focus on eating spaces and the influence of spatial parameters on the user’s perception of the restaurant and their sense of taste. Our purpose is, through analyzing the theoretical background, the design principles and the presentation of specific examples, to raise the awareness of architects concerning the study, the design and the creation of restaurant spaces imbued with qualities that highlight both the architectural design and, at the same time, the enjoyment of the food. (EN)

Lecture

Eating space
Taste
Restaurants
Food
Γεύση (EL)
Εστίαση (EL)
Φαγητό (EL)
Εστιατόρια (EL)






*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.