Οι κοινότητες Πρακτικής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κοινότητες Πρακτικής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (EL)
The Communities of Practice aw a supportive tool in the Basic Teachers Education (EN)

Κώστας, Απόστολος
Ρουσάκη, Φεβρωνία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των Κοινοτήτων πρακτικής στην Επαγγελματική Εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η οποία να ορίζει τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης μιας Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής έτσι ώστε να συμβάλλει υποστηρικτικά στη Βασική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικώ στην Ελλάδα. Δίνεται μια βασική αποσαφήνιση όρων και εννοιών, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχίας Διαδικτυακών Κοινοτήτων πρακτικής του εξωτερικού και εν συνεχεία παρουσιάζεται η έρευνα, η οποία εστιάζεται στην παρουσίαση ενός θεωρητικού μοντέλου σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και στην καταγραφή των απόψεων και προθέσεών τους  ως προς την πρακτική χρήση του. Η εργασία ολοκληρώνεται με αξιολόγηση των ευρημάτων τα οποία αποτυπώνοουν με σαφήνεια την τρέχουσα πραγματικότητα και αναδεικνύουν τη δυναμική και την χρησιμότητα που τείνουν ν ααποκτήσουν οι Διαδικτυακές Κοινότητες σε μορφές άτυπης μάθησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε περιβάλλον τεχνολογιών του Κοινωνικού Λογισμικού. (EL)
The aim of this study is to investigate the use of Communities of Practice for Teachers Professional Development and to set the basic elements of an Online Community of Practice which supports the Basic Education and the Teachers Professional Development in Greece. There is given a basic clarification of terms, concepts and the key features of success of Online Communities of Practice abroad. Then, the research focuses on presenting a theoretical model to actice teachers and on recording their views and intentions regarding the practical rse of this model. In conclusion, the assessment of the findings clearly depicts the current ueality and highlights the pontentia utility of the Online Communinies in orden to acquire informal learning and train teachers in a Social Software encironment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Online Communities (EN)
Communities of Practice (EN)
Social Software (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2016 Φεβρωνία Ρουσάκη, Απόστολος Κώστας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.