«Πράγματα και Θαύματα»: Η τέχνη και η τεχνολογία στην υπηρεσία της μετασχηματίζουσας μάθησης σε σχέση με το δίπολο «Εμείς και οι Άλλοι»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Πράγματα και Θαύματα»: Η τέχνη και η τεχνολογία στην υπηρεσία της μετασχηματίζουσας μάθησης σε σχέση με το δίπολο «Εμείς και οι Άλλοι» (EL)
“Wonderful Things”: The art and technology in the service of transforming learning in relation to the dipole “We and the Others” (EN)

Ζένιος, Ιωάννης

Η εργασία αναφέρεται στη συμβολή της τέχνης και της τεχνολογίας, μέσω κινηματογραφικών, βιωματικών και τεχνολογικών εργαστηρίων, στην ενεργοποίηση της μετασχηματίζουσας μάθησης σε σχέση με τα ζητήματα αντιμετώπισης της διαφορετικότητας. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια αρχίζουν με συμπλήρωση ερωτηματολογίου με «διπολικές ερωτήσεις», μέσω Διαδικτύου, στο οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να κατατάξουν μια σειρά από έννοιες, όπως «σταυρός», «μισοφέγγαρο», «οικονομικός μετανάστης», «λαθρομετανάστης», «έλληνας», «τούρκος», «αλβανός», «γενίτσαρος», «Πάπας», κλπ σε μια από τις δύο κατηγορίες: «Εμείς» και «Άλλοι». Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, παρακολουθούν δυο κινηματογραφικές ταινίες (μία η κάθε ομάδα), που παρουσιάζουν από διαφορετική σκοπιά μια συγκεκριμένη πραγματικότητα σε σχέση με το δίπολο «Εμείς και οι Άλλοι» και ακολούθως έρχονται σε γόνιμη και δημιουργική αντιπαράθεση που ενεργοποιεί τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Σ’ αυτή τη φάση ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των «διπολικών» ερωτήσεων, που έχουν εξαχθεί αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, με καινούρια δεδομένα που τείνουν να κλονίσουν ή και να ανατρέψουν τις παγιωμένες αντιλήψεις τους, όπως αυτές εκφράζονται από τα αποτελέσματα των «διπολικών» ερωτήσεων. Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο μέσω διαδικτύου, το οποίο ουσιαστικά συνοψίζει τα πορίσματα των εργαστηρίων και απεικονίζει τις αντιλήψεις που έχουν μετασχηματιστεί.Τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας αναφέρονται στην καταπλήσσουσα τους συμμετέχοντες ανατροπή που προκαλείται από τη συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως φαίνεται να είναι και ότι υπάρχουν πολλές όψεις της πραγματικότητας, η οποία χρήζει σφαιρικής αντιμετώπισης. (EL)
The paper refers to the contribution of art and technology through experiential workshops for the activation of transforming learning, in relation to the issue of accepting diversity. The workshops begin by completing an online questionnaire with “bipolar” questions, in which respondents are asked to categorise a series of concepts such as 'cross', 'crescent', 'economic migrants', 'illegal immigrants', 'Greek', 'Turkish', '"Pope", etc in one of the categories " We" and "Others". Then the participants are divided into two groups, each one watching a different film. As the two movies present the dipole "We" and "Others" from a different point of view, the two groups are then brought together in a fruitful and constructive confrontation to each other, which activates the transforming learning. At this stage, the results of the "bipolar" questionnaire are publicised and the participants, through experiential workshops, are given additional information related to the bipolar questions, which tend to change their perceptions. Finally, participants are asked to answer an online questionnaire, which in fact summarises the results of the workshops and illustrates the views and believes that have been transformed.The main conclusions refer to the astounding change caused when the participants realise that things are not always as they seem to be and that there are many aspects of reality. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2011-11-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης (EN)

Copyright (c) 2017 Ιωάννης Ζένιος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.