«Ανατροφοδότηση εργασιών σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση». Απόψεις φοιτητών ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
«Ανατροφοδότηση εργασιών σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση». Απόψεις φοιτητών ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (EL)

Λιγνός, Ιωάννης
Μπαρκονίκου, Ευθυμία

Όπως αναφέρουν οι Getzlaf, Perry, Toffner, Lamarche, & Edwards (2009), η ποιοτική ανατροφοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τους φοιτητές προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού δίνει κατευθυντήριες σε σχέση με την προσπάθεια βελτίωσής τους. Αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της παροχής ποιοτικής  ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών σε περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση, κρίναμε σκόπιμο να διερευνηθούν οι τύποι, οι μορφές, το περιεχόμενο και οι πρακτικές απόδοσης ανατροφοδότησης ελληνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση, οι οποίες βοηθούν την μαθησιακή αυτενέργεια των φοιτητών με σκοπό να καταλήξουμε σε κατευθύνσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές- εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην απόδοση ποιοτικής ανατροφοδότησης γραπτών εργασιών και την επίδοση των φοιτητών, που τη δέχονται, σε περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση στην ελληνική πραγματικότητα, εξετάζοντας παράλληλα ποιες θεωρούνται πιο αποτελεσματικές μορφές ανατροφοδότησης από τους φοιτητές. Επιπλέον, διερευνείται η επίδραση της επικοινωνίας των φοιτητών και καθηγητών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης, καθώς και πιθανές αλλαγές, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας επικυρώνουν τα διαλαμβανόμενα στη βιβλιογραφία της τελευταίας δεκαετίας και τονίζουν τη σημασία της απόδοσης ποιοτικής ανατροφοδότησης διαφόρων μορφών καθώς επίσης επισημαίνουν και την ανάγκη διατήρησης καλής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτών/ καθηγητών και των φοιτητών. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μικτη μεθοδολογία έρευνας (EL)

Εκπαίδευση Ενηλίκων (EL)
επικοινωνία. (EL)
Εκπαίδευση από απόσταση (EL)
μαθησιακή αυτονομία (EL)
τυπικές/ μη τυπικές μορφές ανατροφοδότησης (EL)
εκπαίδευση από απόσταση (EL)

Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) (EL)
Greek Network of Open and Distance Education (EDAE) (EN)

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 2 (2017); 62-76 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 2 (2017); 62-76 (EN)

Copyright (c) 2017 Ιωάννης Λιγνός, Ευθυμία Μπαρκονίκου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)