Η διακυβέρνηση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση υπό μια διεθνή σύγκριση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η διακυβέρνηση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση υπό μια διεθνή σύγκριση (EL)
Governance in Greek higher education from a comparative perspective (EN)

Politis Stergiou, Vangelis
Kiprianos, Pantelis

Μετά τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές δυτικές χώρες. Το κυρίαρχο μοντέλο συμμετοχικής διοίκησης έδωσε προοδευτικά τη θέση του σ’ ένα διαχειριστικό μοντέλο το οποίο χαρακτηρίζεται από την απόσυρση του κράτους, το διακρώς μεγαλύτερο άνοιγμα στην αγορά και τη μείωση της συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας.  Στην Ελλάδα η εξέλιξη είναι διαφορετική. Μόλις στη δεκαετία του 1980 εισάγεται το μοντέλο συμμετοχικής διοίκησης. Τα τελευταία ωστόσο, χρόνια, υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι βασικές αρχές του διαχειριστικού μοντέλο. Η πολιτική αυτή, όπως εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης φαίνεται να αποτυγχάνει. Είχε σημαίνουσες επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στις συμπεριφορές και τις πρακτικές της ακαδημαϊκής κοινότητας. (EL)
After the 1980s, significant changes were noted in the governance of H.E. in many western countries.  From a shared model which was predominant internationally but with national particularities, we moved to a managerial model which is characterized by the withdrawal of the state, a greater opening up to the market and a reduction in the participation of the academic community.  In Greek H.E. the development is somewhat different.  In the 1980s the model of shared governance was introduced.  In recent years, more and more of the main principles of the managerial model are being adopted. These policies, put to the test during the years of the crisis, it seems they failed. They have extremely significant consequences, which weigh down as much the operation of H.E. as the behaviours of the members of the university community, staff and graduates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκπαιδευτική Πολιτική (EL)
Διοίκηση ανώτατης εκπαίδευσης, συμμετοχικό μοντέλο, διαχειριστικό μοντέλο, συγκριτική προσέγγιση, ακαδημαϊκή κοινότητα (EL)


Academia

Αγγλική γλώσσα

2016-07-01


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Αρ. 7 (2016); 115-138 (EL)
Academia; Αρ. 7 (2016); 115-138 (EN)
Academia; Αρ. 7 (2016); 115-138 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.