«Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική»: για τι πράγμα μιλάμε;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

«Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική»: για τι πράγμα μιλάμε; (EL)
«University Pedagogy» : What are we talking about? (full text in French) (EN)
«Pédagogie universitaire» : de quoi parle-t-on? (FR)

Blondeau, Nicole

Το άρθρο εξετάζει την έννοια της «πανεπιστημιακής παιδαγωγικής» η οποία αποτελεί έναν τομέα που απασχολεί ιδιαίτερα ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών. Η έννοια αυτή διερευνάται ταυτόχρονα τόσο από την πλευρά των φοιτητών όσο και από αυτή των παιδαγωγικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται με στόχο να εξαλειφθεί το σημαντικό ποσοστό αποτυχίας των φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών (Licence). Όσον αφορά τους διδάσκοντες, προτείνονται προσεγγίσεις οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της «ποιότητας διδασκαλίας». Το έντονο αυτό ενδιαφέρον για τον τομέα της παιδαγωγικής δηλώνει μία πραγματική βούληση να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των φοιτητών; Η προσέγγιση μέσω δεξιοτήτων, η οποία φαίνεται να είναι πλέον αναπόφευκτη, αποτελεί την κατάλληλη λύση; (EL)
Cet article interroge ce que l’on appelle désormais « pédagogie universitaire » et qui semble un domaine largement investi par un certain nombre de chercheurs. La question est abordée à la fois du côté des étudiants et des dispositifs pédagogiques mis en place pour essayer de résorber le taux important d’échec en Licence et, du côté des enseignants, à travers des démarches visant à améliorer « la qualité de l’enseignement ». Cette attention soutenue portée à la pédagogie marque-t-elle une réelle volonté de prendre en compte les besoins des étudiants ? L’approche par compétences, qui paraît devenue inévitable, serait-elle la réponse appropriée ? (EN)
Cet article interroge ce que l’on appelle désormais « pédagogie universitaire » et qui semble un domaine largement investi par un certain nombre de chercheurs. La question est abordée à la fois du côté des étudiants et des dispositifs pédagogiques mis en place pour essayer de résorber le taux important d’échec en Licence et, du côté des enseignants, à travers des démarches visant à améliorer « la qualité de l’enseignement ». Cette attention soutenue portée à la pédagogie marque-t-elle une réelle volonté de prendre en compte les besoins des étudiants ? L’approche par compétences, qui paraît devenue inévitable, serait-elle la réponse appropriée ? (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, Φοιτητές, Παιδαγωγικοί Μηχανισμοί, Ποιότητα Διδασκαλίας (EL)
Pedagogy (EN)
Educational Sciences (EN)
Pédagogie Universitaire, Étudiants, Dispositifs Pédagogiques, Qualité d’Enseignement (FR)


Academia

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-03-21


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Αρ. 8 (2017); 76-94 (EL)
Academia; Αρ. 8 (2017); 76-94 (EN)
Academia; Αρ. 8 (2017); 76-94 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.