Υδατικοί Πόροι και η Διαχείρισή τους στο Δήμο Βισαλτίας (Λεκάνη Ποταμού Στρυμόνα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Υδατικοί Πόροι και η Διαχείρισή τους στο Δήμο Βισαλτίας (Λεκάνη Ποταμού Στρυμόνα)

ΒΑΛΒΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (EL)
VALVI KLEONIKI (EN)

Από βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη γεωγραφία, τη γεωλογία, την υδρολογία, την υδρογεωλογία, τη σεισμοτεκτονική και την κλιματολογία της περιοχής μελέτης. Βρέθηκαν επίσης στοιχεία από γεωφυσικές έρευνες της περιοχής και πληροφορίες σχετικές με τη γεωθερμική της κατάσταση. Μελετώντας την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) βρέθηκαν δεδομένα σχετικά με τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα στα οποία ανήκει ο δήμος Βισαλτίας (Νομός Σερρών), καθώς και τις ανθρωπογενείς πιέσεις αυτών των υδατικών συστημάτων. Αυτά αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν με αποτέλεσμα τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων στα οποία ανήκει η περιοχή ενδιαφέροντος. Έπειτα, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της ελεγκτικής παρακολούθησης για το πόσιμο νερό του δήμου Βισαλτίας κατά τα έτη 2018 και 2019, εξήχθησαν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτά αφορούν τους μικροοργανισμούς που ζουν στο νερό και τα ιόντα και τα στοιχεία των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει την παραμετρική τιμή. Επιπρόσθετα, επισημαίνονται οι ανθρωπογενείς πιέσεις των υδατικών συστημάτων του δήμου Βισαλτίας. Τέλος, συγκρίνονται οι πληροφορίες των δύο πηγών και σχολιάζονται. Επίσης, αναφέρεται η προέλευση του κάθε στοιχείου και ιόντος με υψηλή συγκέντρωση. Στη συνέχεια, προτείνονται ορισμένα βασικά και συμπληρωματικά μέτρα βάσει των αναγκών του δήμου με σκοπό την αποφυγή επιδείνωσης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων. (EL)
From bibliographic research which was carried out, information was collected about geography, geology, hydrology, hydrogeology, seismotectonics and climatology of the study area. Data was also found from geophysic research of the area and information relating to its geothermal condition. Studying the 1st Review of the River Runoff Basin Management Plan of the Aquatic Territory of Eastern Macedonia (EL 11), data was found concerning the underground and superficial aquatic systems to which the municipality of Bisaltia belongs (Serres Country), as well as anthropogenic pressures of these aquatic systems. There were analysed and assessed resulting in the quality and quantity characterization of underground aquatic systems to which the area of interest belongs. Then, using the results of the control surveillance of drinking water in the municipality of Bisaltia, during the years 2018 and 2019, some conclusions were drawn. These regard the microorganisms which live in the water and the ions and elements of which the accumulation exceeds the parametric measure. Furhermore, the anthropogenic pressures of aquatic systems in the municipality of Bisaltia are pointed out. Finally, the data of both sources are compared and commented on. In addition, the origins of every element and ion with high accumulation is mentioned. Afterwards, certain essential and additional measures are suggested according to the needs of the municipality in order to avoid the deterioration of quality and quantity condition of superficial and underground aquatic systems. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Θετικές Επιστήμες (EL)
Science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2020

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.