Απόψεις Γονέων και Εκαπιδευτικών για το Νηπιαγωγείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Απόψεις Γονέων και Εκαπιδευτικών για το Νηπιαγωγείο

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ (EL)
ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (EL)
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (EL)
ALEXIOU DESPOINA - ATHINA (EN)
GEORGIOPOULOU DIMITRA (EN)
MOYNTANTONAKI MARIA (EN)

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των παραδοχών των γονέων και των εκπαιδευτικών για το ρόλο του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την προσχολική εκπαίδευση και τις αντίστοιχες αντιλήψεις των γονέων. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η συνεργασία σχολείου και οικογένειας καθώς και παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν αυτή τη σχέση και τα οφέλη που προκύπτουν από μια καλή συνεργασία. Γενικά, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και καλύπτουν αρκετές πτυχές. Η παρούσα εργασία εστιάζει ταυτόχρονα σε γονείς και εκπαιδευτικούς στο ελληνικό νηπιαγωγείο μελετώντας τις παραδοχές τους. (EL)
The purpose of this research paper is to investigate the assumptions of parents and teachers about how they perceive the role of kindergarten. In particular, the relationship between teachers' perceptions of early childhood education and parents' respectively will be explored. In addition, school and family cooperation will be explored as well as factors that facilitate or hinder this relationship and the benefits of good cooperation. In general, many surveys have been carried out focusing on teachers and parents abroad and in Greece, covering several aspects. This paper focuses simultaneously on parents and teachers in the Greek preschool studying their assumptions. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2020

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.