Η επίδραση των στατικών διατάσεων στη αλματική ικανότητα σε αθλήτριες καράτε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η επίδραση των στατικών διατάσεων στη αλματική ικανότητα σε αθλήτριες καράτε

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (EL)
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (EL)
PAGALOS APOSTOLOS (EN)
NEOPHYTOU PETROS (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να εξεταστεί η άμεση επίδραση ενός πρωτοκόλλου στατικών διατάσεων στην οριζόντια αλματική ικανότητα σε αθλήτριες του Καράτε. Στην έρευνα συμμετείχαν εννέα γυναίκες ηλικίας 17-24 ετών. Το πείραμα ολοκληρώθηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις με διαφορά μίας εβδομάδας μεταξύ των μετρήσεων. Κατά τις μετρήσεις έγινε και στις δύο φάσεις μία τυπική προθέρμανση και στη διαδικασία της δεύτερης μέτρησης ακολούθησαν με τυχαία σειρά, τρία σετ των 45 δευτερολέπτων, σε τρείς διαφορετικές διατάσεις των κάτω άκρων. Κάθε διάταση εκτελέστηκε στο όριο του πόνου και ένα λεπτό μετά τις διατάσεις μετρήθηκαν το προκαθορισμένα άλματα. Για τη διερεύνηση του προβλήματος μετρήθηκαν δύο είδη αλμάτων. Το πρώτο ήταν το οριζόντιο άλμα εις μήκος χωρίς φόρα με τα πόδια παράλληλα, και το δεύτερο με αγωνιστική στάση Καράτε όπου ελέγχθηκε η στάση με το κυρίαρχο πόδι πίσω και μετά μπροστά. Συνολικά έγιναν 3 άλματα με τυχαία σειρά στην κάθε δοκιμαζόμενη και από δύο επαναλήψεις το κάθε άλμα. Μεταξύ του κάθε ζεύγους αλμάτων υπήρχε ένα λεπτό διάλειμμα, ενώ ανά σετ δύο λεπτά στα οποία υπήρχε ακινησία. Συμπερασματικά, δεν παρατηρήσαμε σημαντική διαφορά στη επίδοση των αλμάτων μετά από τις στατικές διατάσεις και διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των δύο άκρων και στις δύο μετρήσεις. Όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφία και η παρούσα έρευνα, οι στατικές διατάσεις είναι αναγκαίες σε ένα προπονητικό πλάνο για την αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, ωστόσο ο επηρεασμός της απόδοσης είναι αμελητέος. (EL)
The purpose of this study was to examine the acute effects of a static stretching protocol on horizontal jumping ability in Karate female athletes. Nine women aged 17-24 years participated in the study. The experiment was completed in two different phases with a difference of one week between the measurements. During both measurements, a typical warm-up was performed but in the second measurement, three sets of 45 seconds were included in random order, in three different stretches of the lower extremities. Each stretch was performed at the feeling of pain and one minute after the stretching the predetermined jumps were measured. To investigate the problem, two types of jumps were measured. The first was the horizontal long jump without momentum, and the second with a karate kumite fighting stance where the posture with the dominant foot was checked behind and then in front. A total of three jumps were made in random order in each test with two repetitions for each jump. Between each pair of jumps there was one minute break, while per set there was two minutes of still standing. In conclusion, we did not notice a significant difference in jump performance after static stretching nor in performance between the two extremities in both measurements. As indicated by the literature and the present study, static stretching is necessary in a training plan to increase the range of motion of the joints, however the effect on performance is negligible. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.