Διαδραστικές εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής με Javascript

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Διαδραστικές εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής με Javascript

ΚΟΝΟΜΗ ΜΑΡΙΝΑ (EL)
Λογοθέτη Άννα (EL)
KONOMI MARINA (EN)
Logotheti Anna (EN)

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ιστοχώρου ο οποίος παρέχει διαδραστικές εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής με χρήση της προγραμματιστικής γλώσσας Javascript. Ο ιστοχώρος αυτός πρόκειται να φιλοξενηθεί σε κάποιον εξυπηρετητή (server) για να είναι διαθέσιμος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στόχος είναι η ενίσχυση των μαθητευόμενων και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών με ένα χρήσιμο εργαλείο, συνεπώς ευελπιστούμε στον εμπλουτισμό του ιστοχώρου με άλλες εφαρμογές σε μελλοντικό χρόνο. Για το λόγο αυτό αναλύονται διεξοδικά στο κείμενο της παρούσας πτυχιακής σημαντικά σημεία του κώδικα που αναπτύχθηκε. Τέλος, αναλύονται τα οφέλη της οπτικοποίησης και της διαδραστικότητας σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή. (EL)
The goal of this thesis is the creation of a website that contains interactive applications of Probabilities and Statistics with the use of the programming language Javascript. This website will be hosted on a server for it to be available to the educational community. Primarily the goal is to aid students in their learning and ease teachers in their teaching with a useful tool, therefore we hope in the enrichment of this website with other applications in the future. Hence, in this thesis we meticulously analyze difficulties we faced during the implementation of this web application. Lastly, we refer to the advantages that derive from the visualization and interactivity that this educational application offers. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τεχνολογία – Πληροφορική (EL)
Technology - Computer science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.