ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΕΩΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
CONTRIBUTION IN PYRETHROIDS STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS
ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΕΩΣ

ΤΣΙΑΤΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΩΝ (Ι ΚΑΙ ΙΙ) (ΣΧΗΜΑ 1)ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ. (ΤΥΠΟΣ). ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ, ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ MUSCARINE ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΩΣΕΙΣ: 1) ΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ. 2) ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΤΕΡΕΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ. 3) ΟΞΙΜΟ-ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΗΣΔΙΚΥΚΛΟΠΡΟΠΥΛΟΚΕΤΟΞΙΜΗΣ. 4) ΟΞΙΜΟ-ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΥΛΟ (2-ΘΕΙΕΝΥΛΟ) ΚΕΤΟΞΙΜΗΣ. 5) ΟΞΙΜΟ-ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ- ΠΥΡΙΔΙΝΟ ΚΕΤΟΞΙΜΗΣ ΚΑΙ 6) ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ 3-ΦΑΙΝΟΞΥΒΕΝΖΥΛΟ, ΔΙΜΕΘΥΛΟ ΑΛΚΥΛΟ ΑΜΜΩΝΙΩΝ. ΤΕΛΟΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΕΩΣ.
IN THE PRESENT STUDY WE SUPPORT TWO MODELS OF PYRETHROIDS (I AND II) WITH THE MINIMUM STRUCTURAL FEATURES NECESSARY FOR INSECTICIDAL ACTIVITY. IN ORDER TO ELUCIDATE THE TWO MODELS FUNCTIONAL GROUPS THAT PLAYS IMPORTANT ROLE IN THE INSECTICIDAL POTENCY, AND (FORMULA) THE POSSIBLE RELATION BETWEEN PYRETHROIDS ANDMUSCARINE TYPE COMPOUNDS WE PREPARED THE FOLLOWING CHEMICALS: 1. SUBSTITUDED 1-CYCLOPROPANE -1- CARBOXYLIC ACID ESTERS. 2. TEREBIC ACID ESTERS. 3. DICYCLOPROPYL KETOXIME ETHERS. 4. CYCLOPROPYL (2-THEINYL) KETOXIME ETHERS. 5. ISOPROPYL-PYRIDINE KETOXIME ETHERS. 6. ALKYL-DIMETHYL-(3-PHENOXYBENZYL) AMMONIUM SALTS.FINALLY, STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS ARE REVIEWED IN THE LIGHT OF THESERESULTS.

PYRETHROIDS-OXIME ETHERS
MODE OF ACTION
Structure-activity relatioships
Pyrethroids
Insecticides
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Εντομοκτόνα
Πυρεθροειδή
ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ ΟΞΙΜΟ-ΑΙΘΕΡΕΣ
Synthesis
Σύνθεση
Τρόπος δράσης
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΕΩΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.